Profil pracovníka

PhDr. Dušan Gálik, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: Dusan.Galik@savba.sk

Zameranie

Filozofia vedy, filozofia biológie, teória evolúcie, evolučná epistemológia

Publikačná činnosť

Kapitoly v monografiách

Gálik D. Teória evolúcie a filozofia. V: Kvasnička V, Pospíchal J, Návrat P, Lacko P, Trebatický P. Umelá inteligencia a kognitívna veda I Slovenská technická univerzita, Bratislava; 2010. s 89-123.

Príspevky v časopisoch

Gálik D. Editoriál. Organon F. 2014;21:3-4.
Gálik D. Biosemiotics: A New Science of Biology?. Filozofia [Internet]. 2013;68:859-867. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/10/859-867.pdf
Gálik D. K problému tautologickosti v teórii evolúcie. Filozofia. 2012;67:545-557.
Gálik D. Evolúcia a hľadanie zmyslu. Zamyslenie nad Darwinovým výročím. Filozofia [Internet]. 2009;64:889-893. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/9/889-893.pdf
Čana T, Gálik D, Rybár J, Hanzel I. O metodologickom poznaní. Filozofia [Internet]. 2009;64:70-82. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/1/70-82.pdf
Gálik D. Racionalita vedy a vedecká metóda. Filozofia [Internet]. 2009;64:1-8. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/1/1-8.pdf
Gálik D. Induction in Aristotle’s System of Scientific Knowledge. Organon F. 2006;13:495-505.
Gálik D. O logike vo filozofii. Rak. 2003;8:48-49.
Gáliková S, Gálik D. O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. Filozofia. 2001;56:46-52.
Gálik D. Vývoj vedy a jazyk vedy. Organon F. 2000;7:320-325.
Gálik D. Na okraj jednej zbytočnej poznámky. Organon F. 1999;6:407-409.
Gálik D. Ešte raz o esenciách biologických druhov. Organon F. 1998;5:290-299.
Gálik D. Druhy ako esencie?. Organon F. 1997;4:180-188.
Gálik D. Piaget, mäkkýše a teória evolúcie. Organon F. 1997;4:297-301.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (V). Organon F. 1997;4:78-86.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VI). Organon F. 1997;4:189-197.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VII). Organon F. 1997;4:302-310.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VIII). Organon F. 1997;4:409-418.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (I). Organon F. 1996;3:87-93.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (II). Organon F. 1996;3:191-198.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (III). Organon F. 1996;3:312-319.
Gálik D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (IV). Organon F. 1996;3:413-420.
Gálik D. Evolučná teória poznania a problém apriórnych základov. Filozofia. 1995;50:353-360.
Gálik D. Dva smery evolučnej teórie poznania. Filozofia. 1993;48:786-791.

Príspevky v zborníkoch

Gálik D, Kelemen J, Nahodil P. Jazyk a evolúcia: môže darvinovská teória evolúcie vysvetliť evolúciu jazyka?. V Kognice a umělý život XI Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M; 2012. s 61-67.
Gálik D. K niektorým aspektom Aristotelovej filozofie vedy. V: Šuch J. K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB; 2011. s 135-148.
Gálik D. Darwin, evolúcia a progresívny vývoj. V: Kelemen J, Kvasnička V, Rybár J. Kognice a umělý život IX Opava: Slezská univerzita; 2009. s 77-82.
Gálik D. Evolúcia ako predmet vedy a filozofie. V Minulé a súčasné podoby filozofie a filozofovania. Banská Bystrica: FHV UMB; 2006. s 24-29.
Gálik D. Univerzálna teória evolúcie a problém mémov. V Memy ve věde a filosofii. Filosofia Praha; 2004. s 133-146.
Gálik D. K pojmu biologický druh. V Vágnost, věda, filosofie. Filosofia Praha; 2003. s 120-134.
Gálik D. Strom života a strom poznania. V: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. s 77-88.
Gálik D. Dejiny biológie a metodológie vied. V: Marcelli M, Farkašová E. Filozofia v kultúrnom kontexte, zborník z konferencie. Mirox Bratislava; 2001. s 113-120.
Gálik D. Univerzálny darvinizmus. V Kognitívne vedy III. FCHPF STU Bratislava; 2000. s 1-7.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka