Výskumný projekt

Názov projektu

Zodpovednosť a modálna logika

Vedúci projektu

Matteo Pascucci

Program

VEGA

Číslo projektu

VEGA 2/0125/22

Doba trvania projektu

01.01.2022 - 31.12.2025

Opis projektu

Analýza pripisovania zodpovednosti v normatívnej doméne je oblasťou výskumu, ktorá už dlho priťahuje pozornosť filozofov, ktorí sa zaujímajú o otázky morálky či práva. V posledných rokoch možno pozorovať nárast dôležitosti takejto analýzy v širšej vedeckej komunite. Je to tak v dôsledku nových fenoménov, ktoré menia podobu viacerých aspektov našich životov a prinášajú výzvy pre naše normatívne konvencie. Paradigmatickými príkladmi týchto fenoménov sú nasledovné: vytvorenie veľkých datasetov na uchovávanie informácií, rozsiahle využívanie sociálnych sietí, či uvedenie strojov, ktoré dokážu vykonávať rôzne úlohy autonómnym spôsobom. Pochopenie pripisovania zodpovednosti v takýchto kontextoch je do veľkej miery stále otvoreným problémom vyžadujúcim z metodologického hľadiska väčšiu precíznosť. Z tohto dôvodu sa filozofické koncepcie postupne podporili formálnymi metódami. V projekte prispievame k väčšej precíznosti tým, že objasníme teoretickú štruktúru pojmu zodpovednosti modulárnym spôsobom. Zodpovednosť chápeme ako komplexný pojem. Najprv sa identifikujú hlavné konceptuálne zložky tohto pojmu. Následne sa použije logický jazyk na definovanie týchto zložiek a ich kombinácií. Napokon sa vrátime k filozofickej analýze a opierajúc sa o pojmy z morálnej filozofie, ontológie a filozofie jazyka posúdime a zjemníme naše formálne výstupy. Počas celej doby riešenia projektu budeme využívať analytické metódy. Takýmto spôsobom členovia riešiteľského kolektívu už dosiahli určité relevantné výsledky v oblasti normatívneho usudzovania. Projekt sa rieši interdisciplinárnym spôsobom, opierajúc sa o spojitosti medzi oblasťami expertízy jednotlivých členov projektu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava