Detail príspevku/publikácie

Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory

Bratislava : Veda, 2008, 430 s.
ISBN 978-80-224-1040-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Logika sa zaoberá metódami, ktorých pomocou možno odlíšiť platné argumenty od neplatných. Vytvára a študuje formálne jazyky, do ktorých sa dajú argumenty z prírodných jazykov „preložiť“, aby sa zvýraznili tie aspekty, ktoré sú relevantné pre platnosť, resp. neplatnosť argumentov. Kniha základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory približuje najdôležitejšie logické systémy práve ako teória určitých výrazov, ktoré sa uplatňujú v argumentoch. S týmto cieľom sa preberá výroková a predikátová logika (prvého rádu) a vysvetľujú sa základy niektorých tzv. neklasických logík, konkrétne aletickej, epistemickej, a deontologickej lo- giky. Cieľovou skupinou, pre ktorú táto učebnica vznikla, sú predovšetkým študenti a záujemcovia o spoločenskovedné a humanitné disciplíny. Formálny výklad jednotlivých logických systémov sa preto dopĺňa neformálnym vysvetlením základných ideí a aplikáciou aparátu daného logického systému na relevantné oblasti prírodných jazykov.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka