Výberové konanie na obsadenie pozície vedecký pracovník/vedecká pracovníčka

Riaditeľ Filozofického ústavu, v. v. i., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky na 50% pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné predpoklady
Požadovaným kvalifikačným predpokladom je dosiahnutý tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent v odbore filozofia a tematické zameranie uchádzača/uchádzačky na problematiku normativity, jej zdrojov, druhov funkcií v spoločnosti. Požaduje sa širší rozhľad z oblasti etiky, sociálnej filozofie, teórie konania a politickej filozofie so zameraním na problematiku ľudských práv, spravodlivosti, slobody. Znalosť anglického alebo iného svetového jazyka je potrebná. Očakáva sa aj schopnosť aktívne sa zapojiť do riešenia vedeckých projektov a publikačná činnosť.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť

  1. životopis vo formáte Europass,
  2. úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v požadovanom odbore,
  3. doklady o doterajšej praxi,
  4. zoznam publikačnej činnosti,
  5. zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií),
  6. zoznam doteraz riešených grantových projektov,
  7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle Filozofického ústavu v sekcii "Dokumenty", http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vp/2022/IS04-Pravidla-vyberove-konanie-VP2022.pdf.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 21. 3. 2023 na adresu:
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Termín výberového konania: 3. 4. 2023 (bude upresnené)
Orientačný termín nástupu: 1. 5. 2023

Na obálku, prosíme, uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava