Detail príspevku/publikácie

Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied

Bratislava : Iris, 2014, 342 s.
ISBN 978-80-8153-033-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Táto kniha nadväzuje na monografie Úvod do metodológie spoločenských vied (Černík – Viceník 2011) a Empiricko-teoretické postupy spoločenských vied (Černík – Viceník 2012/2014). Je pokusom o analýzu obratu v metóde, ku ktorému dochádza pri prechode od teoretického rozumu k praktickému. V centre pozornosti je v nej problematika praktického usudzovania, pravidiel, noriem a normatívnych teórií, prakticko-projektívnych postupov, prognózovania a plánovania, riadenia a programovania, ako aj statusu metodológie praktických vied. Na to nadväzuje rekonštrukcia problémov objektivity a subjektivity, pravdy a efektívnosti, hodnoty a hodnotenia v spoločenských vedách a rozbor overovacej stratégie spoločenských vied. Práca vyúsťuje do rozboru spôsobov klasifikácie, triedenia a syntetizácie spoločenských vied, náčrtu metodológie komplexného výskumu, formovania jednotného komplexu ľudsky dôstojnej vedy a do analýzy niektorých metodologických problémov ideológie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka