Ceny SAV 2020 - ocenenie špičkových publikácií ústavu

V rámci udeľovania cien SAV za rok 2020 získali dvaja pracovníci Filozofického ústavu SAV ocenenie v kategórii špičkové publikácie:

Jon Stewart za monografiu The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World (Oxford University Press, Oxford, 2020) a Miloš Kosterec za článok Substitution Contradiction, Its Resolution and the Church-Rosser Theorem in TIL publikovaný v časopise Journal of Philosophical Logic (vol. 9, 2020, 121–133) zaradenom do Nórskeho registra vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov.

V monografii The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World predstavuje Jon Stewart filozofickú analýzu vývoja západnej civilizácie od staroveku po stredovek, pričom skúma sebainterpretácie rôznych kultúr od starovekej Mezopotámie po stredoveký kresťanský svet. Autor tvrdí, že v raných fázach rozvoja ľudskej civilizácie nájdeme len veľmi obmedzenú koncepciu jednotlivca a až postupom dejín sa začína vynárať idea individuality. Koncepcia človeka ako bytosti, ktorá má vnútornú sféru subjektivity, výrazne ovplyvnila všetky aspekty kultúry a do veľkej miery tvorí základ toho, čo dnes nazývame modernitou.

Miloš Kosterec vo svojom článku predkladá analýzu, podľa ktorej aktuálna definícia substitúcie v Transparentnej Intenzionálnej Logike (TIL) vedie ku kontradikcii. Kontradikciu odvodzuje iba pomocou základných definícií TIL a štandardných výsledkov. Následne analyzuje korene danej kontradikcie a motivuje spôsob, ktorým kontradikciu odstraňuje. Navrhuje novú upravenú definíciu bezkolíznej substitúcie, ktorá blokuje kontradikciu non-ad hoc. Skúma dôsledky danej definície, menovite neplatnosť Church-Rosserovej teorémy (tzv. diamantovej vlastnosti). Predkladá protipríklad k platnosti danej teorémy v TIL s upravenovu definíciou substitúcie.

Správu o udeľovaní cien SAV za rok 2020 nájdete na tomto odkaze.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava