Nová monografia k Hegelovej filozofii náboženstva

Jon Stewart, vedecký pracovník Filozofického ústav SAV, v. v. i., publikoval monografiu venovanú Hegelovej filozofii náboženstva s názvom An Introduction to Hegel's Lectures on the Philosophy of Religion. Monografia vyšla vo vydavateľstve Oxford University Press.

Dielo predstavuje úvod do Hegelovho náboženského myslenia na pozadí hlavných náboženských trendov doby, na ktoré reagoval – najmä osvietenstva a romantizmu. Analyzuje kritiku náboženstva u kľúčových mysliteľov osvietenstva, akými boli Voltaire, Lessing, Hume a Kant. Následne sa zaoberám tým, ako na túto výzvu odpovedali myslitelia romantizmu, napríklad Rousseau, Jacobi a Schleiermacher. Podľa Hegela prístupy mysliteľov obidvoch smerov viedli k tomu, že náboženstvo strácalo svoj obsah. Cieľom Hegelovej filozofie náboženstva bolo obnoviť tento stratený obsah. Monografia sa podrobne sa venuje Hegelovým Prednáškam o filozofii náboženstva so zvláštnym zreteľom na problém obsahu náboženskej viery. Prichádza k záveru, že základné idey osvietenstva a romantizmu sa vyskytujú aj v dnešnej dobe a predstavujú výzvu pre akademikov i neakademikov, bez ohľadu na ich náboženskú orientáciu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava