Výskumný projekt

Názov projektu

Interaktívny obrat a ako ďalej vo výskume sociálnej kognície

Vedúci projektu

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0128/19

Doba trvania projektu

01.01.2019 - 31.12.2021

Riešitelia projektu z ústavu

Opis projektu

Za akých podmienok možno hovoriť o tom že aktéri vykonávajú spoločnú činnosť? Aký charakter majú reprezentácie, s ktorými jednotliví aktéri v "spoločnom móde" pracujú? Aká je štruktúra a povaha kognitívnych mechanizmov, ktoré túto schopnosť podmieňujú? Objasnenie tejto problematiky môže mať na jednej strane zásadný význam pre pochopenie typicky ľudských čŕt, medzi ktoré patrí napr. osvojovanie si a šírenie kultúry. Na druhej strane však analýza tejto schopnosti a následné využitie poznatkov o nej môže prispieť i k ďalšiemu vývinu modelov umožňujúcich interakciu medzi človekom a robotom.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka