Detail príspevku/publikácie

Etnos a polis

Bratislava : Kalligram, 2011, 132 s.
ISBN 978-80-8101-525-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Predmetom bádateľského záujmu sú národno-politické idey slovenských vzdelancov, národovcov a intelektuálov: Štěpana Launera, Ľudovíta Štúra, Michala Mudroňa, Miloša Štefanoviča, Samuela Štefanoviča, ideovo-politický impakt časopisu Prúdy, ako aj mýtotvorná reinvencia štúrovsko-hurbanovského národného naratívu v politickej esejistike Vladimíra Mináča a v neposlednom rade antitotalitaristické občiansko-politické reflexie Dominika Tatarku a úvahy Ľubomíra Liptáka na tému slovenskej filozofie dejín. Na základe deskriptívnej analýzy dobového pramenného materiálu ide o vo viacerých ohľadoch inovatívnu interpretáciu dejín slovenského politického myslenia prostredníctvom konceptov romanticky ladeného národného konzervativizmu a antiromantického politického modernizmu, ktorej súčasťou je aj charakteristika typov národoveckého politického konania.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka