Profil pracovníka

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

Vedúci vedecký pracovník
Vedúci oddelenia
E-mail: Tibor.Pichler@savba.sk

Zameranie

Dejiny filozofického a politického myslenia na Slovensku a v strednej Európe

Publikačná činnosť

Monografie

Pichler T. Etnos a polis. Bratislava: Kalligram; 2011. s 132.
Pichler T. Národovci a občania. Veda, Bratislava; 1998.

Kapitoly v monografiách

Pichler T. Fundačný akt dualistického Uhorska a kritickí národovci. V: Bystrický V, Kováč D, Pešek J. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 - 1992. Bratislava: Veda; 2012. s 39-55.
Pichler T. Uhorská politická kultúra a slovenské národovecké myslenie. V: Ivaničková E. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., Bratislava; 2011. s 200-212.
Pichler T. Dominik Tatarka - slovackij predčeta "Pražskoj vesny". V: Tomilina NG, Karner S, Čubarian AO. "Pražskaja vesna" i meždunarodnyj krizis 1968 goda. Institut všeobščej istorii RAN, Moskva; 2010. s 464-468.
Pichler T. Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu v stredoeurópskom kontexte. V: Kiliánová G, Kowalská E, Krekovičová E. My a tí druhí v modernej spoločnosti. Veda, Bratislava; 2009. s 242-265.
Pichler T. Predslov. V: Várossová E. Filozofia vo svete - svet filozofie u nás. Veda, Bratislava; 2005. s 7-11.
Pichler T. Sui caratteri romantici e non romantici del pensiero politico slovacco. V: Laudiero A. Oltre il nazionalismo. Le nuove storiografie dell'est. L'ancora del mediterraneo, Napoli; 2004. s 175-188.
Pichler T. Volksgeist und Politik. V: Csáky M, Zeyringer K. Pluralitäten, Religionen und kulturelle Codes. Studien Verlag, Innsbruck, Wien, München, Bozen; 2001. s 179-188.
Pichler T. Kritický realizmus Svätopluka Štúra. V: Kollár K, Kopčok A, Pichler T. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Infopress, Bratislava; 1998. s 228-241.
Pichler T. Svätopluk Štúr. V Slovník českých filozofů. Masarykova univerzita, Brno; 1998. s 576-577.

Príspevky v časopisoch

Pichler T. Ihringová, K. et al.: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu/ Cultural Variances by Milan Hamada (bilingválne vydanie). Filozofia [Internet]. 2016;71:803-805. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/9/803-805.pdf
Pichler T. Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity. Filozofia [Internet]. 2010;65:929-938. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/929-938.pdf
Pichler T. ZA ELENOU VÁROSSOVOU (1926 – 2010). Filozofia [Internet]. 2010;65:1027. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/1027.pdf
Pichler T. A szlovák politikai gondolkodás eszméinek történelmi változásai. Magyar Filozófiai Szemle. 2009;53:403-412.
Pichler T. Kollár, K.: Od etiky k apologetike. Na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie. Filozofia [Internet]. 2009;64:1008-1009. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/1008-1009.pdf
Pichler T. Miloš Štefanovič: O modernom slovenskom politickom myslení pred hlasistami. Filozofia [Internet]. 2009;64:939-948. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/939-948.pdf
Pichler T. Eötvös, Grünwald, Mudroň a štátna idea Uhorska. Filozofia [Internet]. 2008;63:914-920. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/10/914-920.pdf
Pichler T. Nation, Nationality, State: On the Politics of Ethnic Enthusiasm. Historický časopis = Historical Journal. 2008;56:17-39.
Pichler T. National Perceptions and their Stereotypization. Human Affairs. 2008;18:129-132.
Pichler T. O výhodách a nevýhodách romantizmu v nacionalizme. Slovenská literatúra. 2008;55:16-20.
Pichler T. K dejinám slovenského filozofického myslenia (Karol Kollár). Filozofia [Internet]. 2007;62:932-933. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/932-933.pdf
Pichler T. K téme intersubjektivity (Róbert Karul – Martin Muránsky – Jaroslava Vydrová (ed.)). Filozofia [Internet]. 2007;62:931-932. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/931-932.pdf
Pichler T. Memoria Austriae. Historický časopis. 2007;55:365-367.
Pichler T. Okcidentalista?. OS - Občianska spoločnosť. 2007;11:38-47.
Pichler T. Globalizácia ako výzva pre filozofickú reflexiu (M. Muránsky – R. Karul (ed.)). Filozofia. 2006;61:879-881.
Pichler T. Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu. Historický časopis. 2006;54:569-590.
Pichler T. Práca ako cnosť a vzdor. Filozofia. 2006;61:895-896.
Pichler T. Slobodný karpatský pastier. Politické myslenie Dominika Tatarku na pozadí jeho identity občana a urbánneho ruralistu. OS - Fórum občianskej spoločnosti. 2006;10:42-47.
Pichler T. „Západ“ a „Východ“ v etnickom romantizme Ľudovíta Štúra. Filozofia. 2006;61:794-803.
Pichler T. Hannes Steckl, Elena Mannová: Heroen, Mythen, Identitäten. Human Affairs. 2005;15:99-100.
Pichler T. Nacionalizmus, konzervativizmus, modernizmus: O politickej diskusii na stránkach časopisu Prúdy (náčrt problémov). Filozofia. 2005;60:761-773.
Pichler T. O maďarskom filozofickom myslení (Béla Mester, László Perecz). Filozofia. 2005;60:624-626.
Pichler T. Slovanstvo ako európanstvo: Štěpan Launer a jeho predstava modernizácie. Filozofia. 2004;59:697-706.
Pichler T. Dejiny a pohyb ideí v slovenskom politickom myslení. Filozofia. 2003;58:684-689.
Pichler T. Filozofia v kultúrnom kontexte. (Zborník z konferencie). Filozofia. 2002;57:137-138.
Pichler T. Práca ako cnosť a vzdor. Kritika & Kontext. 2002;7:57-59.
Pichler T. Slovenské politické myslenie v 19. storočí - kľúčové problémy. Filozofia. 2002;57:15-20.
Pichler T. Svätopluk Štúr a politika ideí. Filozofia. 2001;56:601-606.

Príspevky v zborníkoch

Pichler T. Byť sebou samým: slová a étos opravdivosti u Dominika Tatarku. V: Bílik R, Zajac P. Texty Dominika TatarkuTexty Dominika Tatarku. Veda, Bratislava; 2014. s 9-21.
Pichler T. Slovanstvo a kultúrna modernizácia podľa Štěpana Launera. V: Plašienková Z, Szotek B, Toman M. Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové cen. Iris Bratislava; 2008. s 181-185.
Pichler T. Jazyk ako politikum. V: Ondrejovič S. Ľudovít Štúr a reč slovenská, prednášky z konferencie konanej 13. – 14. júna 2006 v Bratislave Veda, Bratislava; 2007. s 35-42.
Pichler T. Masaryk a vízia veľkosti malého národa. V: Leikert J. Politik s dušou filozofa, miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách. Spoločnosť Pro História Bratislava; 2007. s 132-140.
Pichler T. Národovci alebo občania: Inštitucionalizácia ako problém. V: Szigeti L. Slovenská otázka dnes. Kalligram Bratislava; 2007. s 102-109.
Pichler T. Slobodný karpatský pastier. Politické myslenie Dominika Tatarku na pozadí jeho identity občana a urbánneho ruralistu. V: Szigeti L. Slovenská otázka dnes. Kalligram Bratislava; 2007. s 429-433.
Pichler T. Vážené dámy a páni! Slávnostný príhovor. V: Plašienková Z, Lalíková E. Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice Iris Bratislava; 2007. s 17.
Pichler T. Problém etnickej divergencie vládcov a ovládaných u Jána Kollára. V: Ivantyšynová T. Ján Kollár a slovanská vzájomnosť, genéza nacionalizmu v strednej Európ Stimulus Bratislava; 2006.
Pichler T. O spolužití a občianskej vzájomnosti. V: Šutaj Š. Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. Universum Prešov; 2005. s 12-18.
Pichler T. Národ, iní a republika. V: Šutaj Š. Národ a národnosti na Slovensku. Universum Prešov; 2004. s 78-83.
Pichler T. Skryté a nechcené politikum slovanskej vzájomnosti (Koncepcia Jána Kollára). V: Bilasová V, Dupkala R, Žemberová V. Fenomén slovanstva (jeho filozofické, teologické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku). Prešovská univerzita Prešov; 2004. s 77-86.
Pichler T. Svätopluk Štúr a polityka idei. V: Glombik C. Z prac badawczych wspólczesnych filozofów slowackich. Wydawnictwo Universytetetu Slaskiego Katowice; 2004. s 40-49.
Pichler T. O zbraniach a obrane bezmocných. V: Novosád F. Hľadanie zmyslu, dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá. Literárna nadácia Studňa Bratislava; 2003. s 30-32.
Pichler T. Probleme, Möglichkeiten und Grenzen eines slowakischen Liberalismus dargestellt am Beispiel Ján Paláriks. V: Kováč D, Suppan A, Hrabovec E. Die Habsburgermonarchie und die Slowaken 1849-1867. Academic Electronic Press Bratislava; 2001. s 111-116.
Pichler T. "Jánošíčenie" (O kariére jedného pojmu). V Historik v čase a priestore, laudatio Ľubomírovi Liptákovi. Veda Bratislava; 2000. s 129-137.
Pichler T. Hľadanie stratenej pamäti. K politike spomínania v strednej Európe. V: Csáky M, Mannová E. Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. AEP Bratislava; 1999. s 51-58.
Pichler T. Nationaleiferer oder Bürger: Das Problem der Institutionalisierung. V: Mannová E. Bürgertum und bürgerliche Gessellschaft in der Slowakei 1900-1989. Academic Electronic Press Bratislava; 1997. s 61-66.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka