Detail príspevku/publikácie

Chinese Thought in Early German Enlightenment from Leibniz to Goethe: Abortive Approaches to Transcultural Understanding

Leiden - Boston : Brill, 2023, 197 s.
ISBN 978-90-04-54461-1

Táto kniha je filozoficko-historickým skúmaním vplyvu poznatkov o Číne, ktoré sprostredkovali jezuiti, na myslenie nemeckých osvietencov v 18. storočí. Nejde v nej primárne o komplexnú rekonštrukciu filozofie diskutovaných mysliteľov, ale skôr o politickú a intelektuálnu kontextualizáciu myšlienkového smeru, ktorý uznával praktickú filozofiu a štátne zriadenie Číny ako odlišné od Európy, pričom sa jej vyrovnal a v niektorých ohľadoch ju prevyšoval. To spochybňovalo tvrdenie teológie, že prístup k pravde poskytuje len kresťanské zjavenie. V tomto zväzku sa analyzuje opozícia voči tomuto myšlienkovému smeru, najmä zo strany protestantskej ortodoxie. Autor tvrdí, že v nemeckom osvietenstve 18. storočia sa objavila možnosť chápať filozofiu na základe rozumu ako fenoménu, ktorý sa neobmedzuje len na Európu, ale ako na cestu, ktorou sa v rôznych podmienkach uberala Čína.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava