Profil pracovníka

prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

Emeritný vedecký pracovník
E-mail:

Zameranie

Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc., je zakladateľskou osobnosťou analytickej filozofie na Slovensku a jedným z kľúčových predstaviteľov logiky v našom prostredí. Prof. Cmorej sa narodil 1. januára 1937. Od roku 1990 pôsobil na Filozofickom ústave SAV a až do roku 2003 aj vyučoval na niektorých slovenských univerzitách (na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, Filozofickej fakulte TU v Trnave a na Filozofickej fakulte UKF v Nitre). Prof. Cmorej je autorom niekoľkých monografií, viac ako stovky vedeckých štúdií, niekoľkých desiatok recenzií a kratších odborných prác a editorom viacerých zborníkov. Svoje logické a filozofické postoje vyjadril v monografiách Na pomedzí logiky a filozofie (2001) a Analytické filozofické skúmania (2009). Z pedagogického hľadiska je mimoriadne cenná jeho monografia Úvod do logickej syntaxe a sémantiky (2001). Najvýznamnejšie výsledky prof. Cmorej nepochybne dosiahol v oblasti logickej sémantiky, filozofie jazyka a filozofie logiky, na poli intenzionálnej logiky a sémantiky a transparentnej intenzionálnej logiky. Nezanedbateľnú súčasť výskumu prof. Cmoreja tvoria aj reflexie o analytickej filozofii. Prof. Cmorej zohral kľúčovú úlohu pri propagácii a šírení analytickej filozofie na Slovensku. Z mnohých aktivít, ktoré v tomto smere uskutočnil, treba na prvé miesto postaviť založenie prvého časopisu vychádzajúceho na území bývalého Československa, ktorý sa programovo zameriava na analytickú filozofiu – Organonu F. S touto myšlienkou prišiel začiatkom 90. rokov minulého storočia a podarilo sa ju zrealizovať už v roku 1994, keď vyšlo prvé číslo časopisu. Viac ako desaťročie bol aj jeho šéfredaktorom. Svojimi aktivitami niekoľko desaťročí formoval – a stále formuje – podobu viacerých filozofických oblastí, z ktorých spomeňme aspoň filozofickú logiku, filozofiu jazyka, sémantickú analýzu prirodzeného jazyka, analytickú metafyziku alebo formálnu epistemológiu. Výnimočné postavenie dosiahol vďaka svojej mimoriadnej vedeckej, pedagogickej, ale aj editorskej činnosti.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka