Profil emeritného vedeckého pracovníka

PhDr. Teodor Münz, Dr. h. c.

Teodor Münz nastúpil do Filozofického ústavu SAV (vtedajšia SAVU - Slovenská akadémia vied a umení) 1. mája 1950 ako vedecký pracovnik. V ústave sa po určitom čase začali systematicky spracovávať dejiny slovenskej filozofie. Napísal najprv knižku Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti, neskôr tiež Filozofiu slovenského osvietenstva, ktoré sa stalo hlavnou disciplínou jeho práce v tejto oblasti, hoci spracovával aj iné obdobia a problémy. Z vlastnej iniciatívy systematicky prekladal diela autorov tzv. nemeckej klasickej filozofie, ako boli Kant, Hegel, Fichte, ale tiež práce Feuerbacha, neskôr Freuda a Nietzscheho. Preložil spolu 15 diel, aj väčšie možstvo štúdií. Pritom sa venoval aj ďalšej súkromnej záľube, a to analýze Dobšinského slovenských ľudových rozprávok, ktoré spracoval v knižke Od fantázie ku skutočnosti. Teodor Münz napísal viacero ďalších monografických prác, medzi nimi Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie, B. B. Spinoza, Listy filozofom, Hľadanie skutočnosti, Cesta za skutočnosťou bez metafyziky: s Nietzschem a proti nemu. Ostatnou bola monografia Odchádzame? Toho času pracuje na písaní ďalšej knižky. S písaním a prekladaním neprestal ani po dobrovoľnom odchode na dôchodok, naopak, voľný čas využíva k ďalšej práci. Venoval sa aj popularizačnej práci. V časopise Mosty začal s filozofickým rozborom slovenských ľudových prísloví, kde poukázal na myšlienkovú hĺbku národa, ktorý za feudalizmu sotva vedel písať a čítať, no v jednoduchých výrokoch zachytil takmer celú pozitívnu i negatívnu pestrosť života a odkázal ju budúcnosti. Treba poznamenať, že s prísloviami pracuje Teodor Münz stále. Napísal tiež množstvo článkov, recenzií, poznámok, polemík, kritík a iných literárnych foriem.

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., udelil PhDr. Teodorovi Münzovi, CSc., Dr. h. c., status emeritného vedeckého pracovníka ústavu na základe jednomyseľného rozhodnutia vedeckej rady ústavu zo dňa 12. 11. 2020. Dekrét o udelení tohto statusu riaditeľ osobne odovzdal Teodorovi Münzovi dňa 25. 11. 2020. Foto prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava