XIX. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

Termín prihlášky: 

štvrtok, 30. apríl 2015

Miesto konania: 

Bratislava, Filozofický ústav SAV

Dátum konania: 

streda, 9. september 2015 - piatok, 11. september 2015

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že XIX. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii bude organizovať Oddelenie analytickej filozofie Filozofického ústavu SAV a bude sa konať 9. – 11. 9. 2015 v Bratislave na pôde Filozofického ústavu (Klemensova 19, 811 09 Bratislava).

V tejto súvislosti vyhlasujeme výzvu na zasielanie abstraktov k prednáškam a tematickým workshopom.

Svoje abstrakty zasielajte do 30. 4. 2015 na mailovú adresu cssba2015@gmail.com.
Časový limit príspevku je 25 minút + 10 minút bude vyhradených na diskusiu. Táto časová dotácia sa vzťahuje na všetky príspevky, teda na prezentácie, ktoré sa uskutočnia vrámci tematického workshopu, aj na prezentácie, ktoré sa uskutočnia mimo tematických workshopov.

A. Prezentácie mimo tematických workshopov
Abstrakt kprezentácii mimo tematického workshopu má mať rozsah 300-500 slov. Súčasťou abstraktu má byť formulácia hlavnej tézy a náčrt argumentácie v prospech tézy. Abstrakty, ktoré nebudú obsahovať tieto náležitosti, budú automaticky vyradené. Programový výbor posúdi zaslané abstrakty a vyhradzuje si právo rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí príspevku. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí sa bude zasielať do 15. 6. 2015.

B. Tematické workshopy
V rámci sympózia je možno organizovať tematické workshopy týkajúce sa aktuálnych problémov rozmanitých oblastí analytickej filozofie, logiky a metodológie vedy. Workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci sympózia, budú mať nasledujúcu štruktúru:

 1. organizátor workshopu je vedeckým garantom workshopu a v úvodnom slove v rozsahu do 10 minút predstaví problematiku a ciele workshopu
 2. počet prezentácií v rámci jedného workshopu bude 3-6 (do toho počtu sa nezapočítava úvodné slovo organizátora workshopu)
 3. v záujme čo najužšej spolupráce medzi účastníkmi workshopu privítame, ak odznejú aj kriticky zamerané príspevky reagujúce na iné prezentácie v rámci workshopu

C. Prezentácie v rámci workshopov
Navrhovatelia, t. j. organizátori workshopov môžu zasielať svoje ponuky v nasledujúcej štruktúre:

 1. názov (tematické zameranie) workshopu;
 2. stručná anotácia problému, na ktorých sa workshop zameriava, v rozsahu 300-500 slov;
  súčasťou tejto charakteristiky bude aj špecifikácia cieľa workshopu
 3. zoznam účastníkov workshopu s názvami príspevkov
 4. abstrakty jednotlivých prezentácií, ktoré sa plánujú v rámci workshopu, pričom abstrakty budú
  spĺňať požiadavky kladené na prezentácie z bodu A.

Návrhy workshopov, ktoré nebudú obsahovať tieto náležitosti a/alebo počet navrhovaných prezentácií bude iný, ako je špecifikované v bode B, budú automaticky vyradené. Programový výbor posúdi zaslané návrhy na workshopy aj abstrakty jednotlivých príspevkov a vyhradzuje si právo rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí workshopu ako celku, resp. o prijatí alebo neprijatí jednotlivých prezentácií v rámci workshopu. Workshopy, v ktorých sa po posúdení zníži počet prezentácií pod stanovené minimum, sa neuskutočnia. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí sa bude zasielať do 15. 6. 2015.
Zdôrazňujeme, že navrhovateľ workshopu zasiela kompletný návrh workshopu, vrátane abstraktov k jednotlivým príspevkom. Autori týchto príspevkov nebudú posielať svoje abstrakty samostatne. Ztohto dôvodu očakávame, že navrhovateľ workshopu vyvinie iniciatívu, osloví potenciálnych účastníkov workshopu a v spolupráci s nimi pripraví kompletný návrh.

D. Registrácia
Registrácia na sympózium sa neuskutoční prostredníctvom elektronického formulára, ale všetkých účastníkov (t. j. aktívnych účastníkov, ktorí budú prezentovať svoje príspevky, aj ostatných účastníkov) budeme žiadať, aby záväzne potvrdili svoju účasť do 31. 8. 2015.

E. Poplatky
Konferenčný poplatok je stanovený na 10,– Eur a zahŕňa konferenčné materiály a občerstvenie počas sympózia. Doktorandom, resp. iným študentom bude konferenčný poplatok znížený na 0,– Eur. Súčasťou sympózia bude konferenčná večera v niektorej bratislavskej reštaurácii. Príspevok na konferenčnú večeru je vo výške 20,– Eur (vzťahuje sa aj na tých účastníkov, pre ktorých platí konferenčný poplatok vo výške 0,– Eur). Konferenčný poplatok a príspevok na konferenčnú večeru sa bude vyberať v hotovosti, pri registrácii na sympózium.

F. Termíny
30. 4. 2015 – zasielanie abstraktov k príspevkom a návrhov workshopov
15. 6. 2015 – oznámenie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí príspevku, resp. workshopu 31. 8. 2015 – záväzné potvrdenie účasti na sympóziu
9. – 11. 9. 2015 – sympózium

Programový výbor sympózia
Dušan Gálik, Silvia Gáliková, Vladimír Havlík, Jaroslav Peregrin, Tatiana Sedová, Martin Vacek

Organizačný výbor sympózia
Lukáš Bielik, Dušan Gálik, Martin Vacek, Marián Zouhar

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava