Detail príspevku/publikácie

Zabudnúť na Marxa

Bratislava : Iris, 2018, 207 s.
ISBN 978-80-8200-020-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha sa pokúša filozoficko-historicky spracovať konfrontácie a kontroverzie, ktoré sa nazhromaždili okolo K. Marxa, najprv v ére účelovej politickej „sovietizácie“ Marxa, potom v ére rovnako nekritickej „amortizácie“ jeho diela. Patrí Marx naozaj „na smetisko dejín“ alebo nám môže ešte pomôcť pri pochopení súčasného sveta? To je motív, ktorý je v pozadí „sondáží“ a interpretácií tejto knihy. Snahou bolo poskytnúť autentický obraz Marxa v zmysle filozofickom i politickom, a to vyvážený v zmysle kritickom i interpretatívnom. Takisto bolo snahou kompetentne rekonštruovať hlavné filozofické stránky Marxovho diela, jeho koncepciu človeka, dejín, ekonómie, kapitalizmu, vedeckej metodológie či ideológie, a zároveň poukázať na jeho limity. Kniha potvrdzuje známy záver, že u Marxa je relevantná diagnóza doby a povahy modernej spoločnosti, avšak už nie celkom jej terapia. Napriek tomu potenciál Marxových myšlienok ani dnes nie je vyčerpaný (stačí uviesť problémy moci, technológie, komodifikácie, intelektualizácie práce, konzumizmu atď.). Marx zaiste nemohol do detailov predvídať dynamiku kapitalizmu, ale napríklad humanistický potenciál jeho Téz o Feuerbachovi si zachováva podnetnosť až do súčasnosti. Centrálna marxovská myšlienka, okolo ktorej oscilujú úvahy autora, je táto: Kapitalizmus je systém, ktorý svojím vývinom pripravuje podmienky a možnosti vlastného prekonania. Zostáva však nejasné, o prekonanie kapitalizmu „akým“ smerom by mohlo ísť, či smerom k alternatívnemu anti-kapitalistickému systému alebo k akémusi post-kapitalizmu, ktorého identita by už nebola totožná s klasickým kapitalizmom.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka