Výberové konanie na obsadenie miesta vedecký pracovník

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných pozícií "vedecký pracovník” na Filozofickom ústave SAV.

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore filozofia, resp. systematická filozofia
 • odborné zameranie na analytickú filozofiu, predovšetkým na filozofickú logiku, filozofiu jazyka, sémantiku a metafyziku
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov
 • preukázateľná schopnosť publikovania v anglickom jazyku

Treba predložiť:

 • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom odbore
 • odpis z registra trestov
 • profesijný životopis
 • kompletný zoznam publikačnej činnosti
 • kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
 • kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
 • kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektov

Termín odovzdania žiadosti: 25. 3. 2019
Termín výberového konania: 1. 4. až 5. 4. 2019 (bude spresnené)
Termín nástupu: 15. 4. 2019 (po dohode aj skôr)

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk
alebo poštou na adresu:

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka