Voľby do Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i., Správna rada FiÚ SAV, v. v. i., na svojom posledom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 5. 2024 (zápisnica zverejnená na domovskej stránke ústavu) vyhlásila termín volieb do Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. na 24. júna 2024 o 13:30 hod.

Bude sa voliť všetkých 7 členov Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. z ktorých najmenej jednu tretinu majú tvoriť zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej republiky.

Kandidát na člena vedeckej rady môže svoju kandidatúru podať osobne, zároveň aj elektronickou formou na mail sekretariátu ústavu (filosekr@savba.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred dňom konania doplňujúcej voľby, t. j. 19. 6. 2024.

Požiadavky na kandidáta a náležitosti kandidatúry sú uvedené vo Volebnom a nominačnom poriadku na člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

Štatút Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i., ako aj Volebný a nominačný poriadok na člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie sú dostupné na webovej stránke nášho ústavu v sekcii Dokumenty -> Vnútorné predpisy (http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/internal-rules).

Voľba sa uskutoční na Filozofickom ústave SAV, v.v.i., Klemenosva 16, 811 09 Bratislava 1 v zasadacej miestnosti na 4. poschodí, číslo dverí 94.

Následne po voľbách sa uskutoční celoústavná porada pracovníkov FiÚ SAV, v. v. i., na ktorej sa vyžaduje vaša účasť.

S pozdravom,
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
predseda Správnej rady FiÚ SAV, v.v.i.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava