Výskumný projekt

Názov projektu

Vlastné mená: Prečo zastávať presupozičný prístup?

Program

SASPRO

Číslo projektu

1573/03/03

Doba trvania projektu

12.01.2016 - 31.12.2018

Riešitelia projektu z ústavu

Opis projektu

Projekt NAMES patrí do filozofie jazyka, no významnou mierou čerpá z výsledkov teoretickej lingvistiky. V prípade získania štipendia programu SASPRO bude mojím cieľom rozpracovanie presupozičnej teórie vlastných mien, ktorá bude adekvátnejšia ako koncepcia Saula Kripkeho, podľa ktorej vlastné mená sú rigidné designátory (referujú na to isté naprieč možnými svetmi), alebo nedávne alternatívne návrhy v lingvistike aj filozofii. Mojím východiskom je spresnená a modifikovaná koncepcia Johna Searla, podľa ktorej s vlastnými menami sa asociujú zväzky deskripcií; táto modifikácia spočíva v tom, že existuje kľúčový rozdiel medzi bežnými a neobvyklými použitiami vlastných mien (v prípade neobvyklých použití ide napríklad o použitie v negatívnych existenčných tvrdeniach alebo v tvrdeniach o identite) a že v bežných prípadoch (no nie v neobvyklých použitiach) sa deskriptívny materiál obsiahnutý vo zväzku predpokladá, no netvrdí sa. Jadro môjho presupozičného prístupu tkvie v tom, že v prípade bežných použití vlastných mien sa deskriptívny materiál neobjavuje v pravdivostných podmienkach tvrdení; pravdivostné podmienky skôr obsahujú len objekt sám a deskripcie patria k tomu, čo sa predpokladá. Zo širšej perspektívy je mojím cieľom zachytiť tieto myšlienky v komplexnej teórii významu vlastných mien, ktorá vysvetlí nielen pravdivostné podmienky, ale aj iné zložky významu (obsahujúce rozličné presupozície), a zachytí systematické vzťahy medzi týmito zložkami. Pomocou adekvátneho vysvetlenia presupozícií (ktoré zohľadňuje súčasný vývoj v lingvistike) navrhnem teóriu významu vlastných mien, ktorá vysvetľuje (okrem iného) použitia ako „V našom dome bývajú traja Markovia“ alebo fikčné mená, a to spôsobom, ktorý je unifikovanejší a elegantnejší ako alternatívy založené na rigidnej designácii či iných súčasných koncepciách.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka