Vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV

Filozofický ústav SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedecký pracovník

s tematickým zameraním na francúzsku filozofiu.

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore filozofia,
 • odborné zameranie na súčasnú francúzsku filozofiu,
 • preukázaná schopnosť publikovať v kvalitných zahraničných publikáciách,
 • excelentná znalosť francúzskeho a anglického jazyka,
 • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov.

Prednosť majú uchádzači s dlhodobým študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Treba predložiť:

 • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa v požadovanom odbore,
 • odpis z registra trestov,
 • výpis z registra exekúcií,
 • profesijný životopis,
 • kompletný zoznam publikačnej činnosti,
 • kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií,
 • kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií),
 • kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektov.

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. 9. 2021
Termín výberového konania: 4. - 8. 10. 2021 (bude spresnené)

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu sekretariat.fiu@savba.sk
alebo poštou na adresu:
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava