Výskumný projekt

Názov projektu

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Opis projektu

Projekt nadväzuje na výskum, ktorý sa koncentroval na problémy založenia a rozvíjania nových vysokých kultúr a v rámci nich na skúmanie filozofického a politického myslenia. Cieľom projektu je realizovať sondy do filozoficko-politických a kultúrnych sporov elít, v rámci regiónu strednej Európy, ktorú vymedzuje územie bývalej habsburskej monarchie a jej nástupníckych štátov. V nich boli filozofické, literárne a politické spory limitované procesmi inštitucionalizácie jednotlivých kultúrne definovaných národov najmä v 19. a 20 storočí. Autori projektu sa v jednotlivých etapách výskumu zamerajú na partikulárne analýzy jednotlivých filozoficko-politických, intelektuálnych diskurzov, ktoré rámcovali procesy kultúrnej modernizácie a demokratizácie. Projekt bude mať charakter časovo viacdimenzionálneho výskumu, ktorý bude vychádzať zo zhodnotenia a konceptualizácie doterajšieho výskumu najmä slovenského politického a filozofického myslenia v publicistických a literárnych polemikách.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava