Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedecký pracovník“

50%ný pracovný úväzok, nástup podľa dohody.

Počet pozícií: 2

Doba trvania pracovného pomeru zamestnanca: doba určitá – 2 roky, s možnosťou ďalšieho predĺženia

Miesto výkonu práce:
Filozofický ústav SAV, v.v.i., Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Platová trieda:
8, (stupeň podľa odbornej praxe) funkčný plat je určený v súlade so zákon č. 553/203. Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti environmentálnej a politickej filozofie

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • spolupráca a komunikácia s riešiteľským kolektívom vedeckých projektov,
 • spoluprácu na príprave a riešení vedeckých projektov,
 • spoluprácu na príprave analýz a riešení problémov spojených s predmetom výskumu,
 • publikovanie výsledkov vedeckého výskumu vo vedeckých, predovšetkým indexovaných časopisoch vydávaných v SR a v zahraničí a v monografiách vydávaných v slovenských za zahraničných vydavateľstvách,
 • prezentovanie výsledkov vlastného výskumu na vedeckých podujatiach v SR a v zahraničí,
 • spolupráca na príprave, organizácii a realizácií vedeckých podujatí v SR a v zahraničí,
 • expertné, oponentské, posudzovateľské a recenzné činnosti vo svojom vednom odbore a špecializácii,
 • školiteľská činnosť vo svojom vednom odbore a špecializácii,
 • ďalšie povinnosti zamestnanca v súlade s príslušnými právnymi normami, internými predpismi SAV a FiÚ SAV, v v. i.

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa – akademický titul PhD. v odbore filozofia (dejiny filozofie; estetika; etika; logika a metodológia vedy; systematická filozofia),
 • odborné zameranie na environmentálnu a politickú filozofiu,
 • preukázateľná schopnosť publikovania odborných textov v anglickom jazyku,
 • preukázateľná schopnosť riešenia a administrovania tuzemských a zahraničných projektov.

Dokumenty:

 • úradne overený doklad o ukončenom treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD),
 • výpis z registra trestov (dodaný najneskôr pri prijatí na pozíciu),
 • profesijný životopis,
 • zoznam publikovaných textov,
 • zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií,
 • zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií),
 • zoznam doteraz riešených grantových projektov.

Termín odovzdania žiadosti: 28.06.2024
Termín výberového konania: 08. - 12.07.2024 (deň upresníme)

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk zároveň aj poštou na adresu:
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava