Koncepcie rozvoja národnej kultúry vo filozofii dejín u Štefana Polakoviča a Svätopluka Štúra

Školiteľ: 

Marcel Martinkovič

Študijný odbor: 

2.1.3. dejiny filozofie

Forma štúdia: 

denné/externé

Fakulta - VŠ: 

Školský rok: 

2024/2025

Anotácia: 

Doktorandská práca bude analyzovať odlišné koncepcie rozvoja národnej kultúry v myslení Štefana Polakoviča a Svätopluka Štúra v rámci filozofie dejín. Výskum sa zameria na charakterizáciu odlišného spôsobu reflektovania vzťahu jednotlivca a národa v rámci procesu národnej inštitucionalizácie. Projekt priblíži odlišné filozofické zdroje oboch mysliteľov a ich politický presah, ktorý sa podieľal na formovaní monotypického a pluralistického konceptu národnej kultúry.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava