Detail príspevku/publikácie

Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution

Cambridge : Cambridge University Press, 2021, 338 s.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

The remarkable lectures that Hegel gave in Berlin in the 1820s generated an exciting intellectual atmosphere which lasted for decades. From the 1830s, many students flocked to Berlin to study with people who had studied with Hegel, and both his original students, such as Feuerbach and Bauer, and later arrivals including Kierkegaard, Engels, Bakunin, and Marx, evolved into leading nineteenth-century thinkers. Jon Stewart’s panoramic study of Hegel’s deep influence upon the nineteenth century in turn reveals what that century contributed to the wider history of philosophy. It shows how Hegel’s notions of ‘alienation’ and ‘recognition’ became the central motifs for the era’s thinking; how these concepts spilled over into other fields – like religion, politics, literature, and drama; and how they created a cultural phenomenon so rich and pervasive that it can truly be called ‘Hegel’s century.’

Pozoruhodné prednášky, ktoré Hegel predniesol v Berlíne v dvadsiatych rokoch 19. storočia, vyvolali plodnú intelektuálnu atmosféru, ktorá pretrvala celé desaťročia. Od tridsiatych rokov 19. storočia sa v Berlíne zhromažďujú mnohí študenti, aby navštevovali prednášky Hegelových žiakov. Z jeho pôvodných študentov, ako boli Feuerbach a Bauer, i z neskorších príchodzích, ako boli Kierkegaard, Engels, Bakunin a Marx, sa stávajú poprední myslitelia 19. storočia. Panoramatická štúdia Jona Stewarta o Hegelovom nesmiernom vplyve na 19. storočie odhaľuje, čím toto storočie prispelo k širším dejinám filozofie. Stewart ukazuje, ako sa Hegelove pojmy odcudzenie a uznanie stali ústrednými motívmi myslenia tejto epochy a ako ovplyvnili iné oblastí – náboženstvo, politiku, literatúru a divadlo. Aj vďaka týmto pojmom vznikol bohatý kultúrny fenomén, ktorý nazývame „Hegelovým storočím“.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava