Personal Profile

Specialization

History of philosophy in Hungary in 19th and in the beginning of 20th centuries, relationship of literature and philosophy, problem of social time

List of Publications

Monographs

Mészáros O. Dejiny maďarskej filozofie. Bratislava: Veda; 2013. p. 271.
Mészáros O. Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. Bratislava: Veda; 2008. p. 268.
Mészáros O. A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona. Bratislava: Kalligram; 2003.
Mészáros O. Závan transcendencie. Bratislava: Kalligram; 2001. p. 184.
Mészáros O. A filozófia Magyarországon. Kalligram, Bratislava; 2000.
Mészáros O. A filozófia határvidékén. Nap Kiadó, Dunajská Streda; 1996.
Mészáros O. A marginalitás szelíd bája. Bratislava: Kalligram; 1994. p. 184.
Mészáros O. Vandrák András filozófiai rendszere. Madách, Bratislava; 1980.

Chapters

Mészáros O. Predslov. In: Mészáros O. Emlékkönyv Turczel Lajos 90. Születésnapjára. Lilium Aurum, Dunajská Streda; 2007.
Mészáros O. Protestáns és katolikus filozófia Felső-Magyarországon a XIX. Században. In: Mészáros O. Emlékkönyv Turczel Lajos 90. Születésnapjára. Lilium Aurum, Dunajská Streda; 2007. pp. 31-53.
Mészáros O. Iskolai filozófia Felso-Magyarországon a 19. században. In: Mester B, Perecz L. Kozelítések a magyar filozófia torténetéhez (Magyarország és a modernitás). Áron Kiádo, Budapest; 2004. pp. 122-180.

Journal Articles

Hegel in Hungarian and Slovak Philosophy of the 19th Century
Mészáros O. Hegel v maďarskej a slovenskej filozofii 19. storočia. Filozofia [Internet]. 2016;71:845-857. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/10/845-857.pdf
Mészáros O. Dejiny národných filozofií v stredoeurópskom kontexte (Niekoľko metodologických poznámok). FilozofiaFilozofia. 2014;69:725-736.
Marxist Philosophy in Hungary after 1945
Mészáros O. Marxistická filozofia v Maďarsku po roku 1945. Filozofia. 2012;67:785-804.
Neokantianism and the Theory of Values in Hungarian Philosophy on the Treshold of the 20th Century
Mészáros O. Novokantovstvo a teória hodnôt v maďarskej filozofii na prelome 19. a 20. storočia. Filozofia [Internet]. 2011;66:994-1002. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/10/994-1002.pdf
The First Public Dispute in Hungarian Philosophy: Disagreement about Kant’s Philosophy at the Turn of the 18th Century
Mészáros O. Prvý verejný spor v maďarskej filozofii: Spor o Kantovu filozofiu na prelome 18. a 19. storočia. Filozofia [Internet]. 2010;65:965-978. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/965-978.pdf
Philosophy and Philosophers in the Royal Academy in Presburg on the Turn of the 19th and 20th Centuries
Mészáros O. Filozofia a filozofi na prešporskej Kráľovskej akadémii na prelome 19. a 20. storočia. Filozofia [Internet]. 2009;64:929-938. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/929-938.pdf
The Informative Value of One Book on the History of Neothomist Metaphysics
Mészáros O. O informačnej hodnote jednej monografie o dejinách novotomistických metafyzík. Filozofia [Internet]. 2009;64:394-395. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/4/394-395.pdf
Philosophical Views of Two Neothomists from Nitra on the Turn of the 19th and 20th Centuries
Mészáros O. Filozofické názory dvoch novotomistických mysliteľov z Nitry na prelome 19. a 20. storočia. Filozofia [Internet]. 2008;63:874-882. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/10/874-882.pdf
Philosophy of Neo-Thomism in Hungary in the 19th Century (As Reflected in the Early Volumes of the Journal Bölcseleti Folyóirat)
Mészáros O. Novotomistická filozofia v Uhorsku na konci 19. storočia (V zrkadle prvých ročníkov časopisu Bölcseleti Folyóirat). Filozofia [Internet]. 2007;62:879-889. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/879-889.pdf
Mészáros O. Vznik moderného chápania lásky (v zrkadle franzúcskych románov XVII.-XVIII. storočia. Kritika & Kontext. 2007;12:109-116.
The Paradoxes of Ján Čaplovič Or on One Way of Marginalizing
Mészáros O. Paradoxy Jána Čaploviča alebo o jednom spôsobe marginalizácie. Filozofia. 2006;61:827-837.
Mészáros O. Sult galamb?. Magyar Tudomány. 2006;167:641-643.
Evidences and Quasi-evidences in the Historiography of So Called “National Philosophy” III (National philosophy in Slovak thinking and an attempt at solving the problem)
Mészáros O. Evidencie a kvázi-evidencie v historiografii tzv. národnej filozofie III (Národná filozofia v slovenskom myslení a pokus o riešenie problému). Filozofia. 2005;60:784-795.
Mészáros O. Kazuisztika az irodalomtudományban?. Új Forrás. 2005;37:15-20.
Mészáros O. Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Fórum. 2005;7:157-161.
On One Forgotten Dissertation
Mészáros O. O jednej zabudnutej diplomovej práci. Filozofia. 2005;60:819-828.
Mészáros O. Ollos László: Emberi jogok - nemzeti jogok. Fórum. 2005;7:173-177.
Mészáros O. "Magyar filozófia = Magyarországon muvelt filozófia" (Nyílt kérdések Hanák Tibor kapcsán). Fórum. 2004;6:161-168.
Mészáros O. A magyar nyelv és irodalom oktatása a Pozsonyi Királyi Akadémián és a Pozsonyi Evangélikus Líceumban a XIX. században. Fórum. 2004;6:3-20.
Evidence and Quasi-Evidence in the Historiography of so Called National Philosophy (On the concept of National Philosophy in Hungarian Thought, Part 2)
Mészáros O. Evidencie a kvázi-evidencie v tzv. národnej filozofii (O pojme národnej filozofie v maďarskom myslení, 2. časť). Filozofia. 2004;59:467-481.
Evidence and Quasi-Evidence in the Historiography of So Called National Philosophy (On the Concept of National Philosophy in Hungarian Thought, Part I)
Mészáros O. Evidencie a kvázievidencie v historiografii tzv. národnej filozofie (O pojme národnej filozofie v maďarskom myslení, 1. časť). Filozofia. 2004;59:385-400.
Philosophical system of So Called Psychism of Michael Petöcz
Mészáros O. Filozofický systém tzv. psychizmu Michaela Petöcza. Filozofia. 2004;59:715-726.
On the Philosophy of Religion of Edmund Szelényi
Mészáros O. O filozofii náboženstva Edmunda Szelényiho. Filozofia. 2003;58:338-346.
On School Philosophy in Former Upper Hungary
Mészáros O. O školskej filozofii v bývalom Hornom Uhorsku. Filozofia. 2003;58:717-726.
Mészáros O, Rathmann J. A felso-magyarországi iskolák a XVIII. századi muvelodésben. Magyar Tudomány. 2002;47:1452-1459.
Mészáros O. Iskolai filozófia Felso-Magyarországon a 19. században. Fórum. 2002;4:17-34.
A View On German Writing Authors of the Enlightment Period in Hungary ((János Rathmann (Hrsg.))
Mészáros O. Pohľad na nemecky píšucich filozofov v Uhorsku v období osvietenstva (János Rathmann, ed.). Filozofia. 2002;57:529-531.
Mészáros O. A Comenium Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének múlta, jelene és jovoje. Prágai Turok. 2001;9:58-61.
Mészáros O. A legideálisabb gondolkodású liberális teológus: Szelényi Odon vallásfilozófiájáról. Fórum. 2001;3:77-85.
Mészáros O. Magda Pál. Fórum. 2000;2:81-89.
Mészáros O. Jakob Friedrich Fries hatása a magyarországi filozófiára. Magyar Filozófiai Szemle. 1995;39:481-498.

Conference Papers

Mészáros O. Filozofia a filozofi na košickej jezuitskej univerzite. In 350. výročie Košickej univerzity. Univerzita P. J. Šafárika, Košice; 2007. pp. 161-166.
Mészáros O. "The Night of Substance" - or the Time-Trap of Music. In Philobiblon. Vol. X - XI, 2005 - 2006. University Press Cluj; 2006. pp. 231-243.
Mészáros O. Kazuisztika az irodalomtudományban?. In Somorjai disputa. Šamorín; 2006. pp. 71-81.
Mészáros O. Erkolcsi megfontolás a szerelemben. In Értékválság - értékváltás (Tanulmányok az alkalmazott filozófia korébol). Áron Kiádo Budapest; 2004. pp. 307-318.
Mészáros O. A szerelem mint filozófiai téma. In Az alkalmazott filozófia esélyei. Budapest; 2002. pp. 163-172.
Mészáros O. Zárszó. In Helyzetkép a szlovákiai magyar kozoktatásról. Lilium Aurum Dunajská Streda; 2002. pp. 147-157.
Mészáros O. A Comenius Egyetem BTK MnyIT jelene és jovoje. In Ezredforduló, a tudomány jelen és jovoje a kisebbségben elo kozosségek életében c. konferencia eloadásai. Lilium Aurum Dunajská Streda; 2001. pp. 233-237.
Mészáros O. Dejiny filozofie, či dejiny ideí?. In: Balážová J, Kollár K, Pichler T. Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku, zborník príspevkov z 1. kongresu slovenskej filozofie (10. - 11. novenbra 1995 Infopress Bratislava; 1996. pp. 82-86.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page