Personal Profile

prof. PhDr. František Novosád, CSc.

Senior researcher
Head of Department
E-mail: Frantisek.Novosad@savba.sk

Specialization

Social and political philosophy, philosophy of history, history of philosophy

List of Publications

Monographs

Novosád F. Osud a voľba. Max Weber o modernej spoločnosti. Bratislava: Iris; 2016. p. 188.
Novosád F. V zrkadle kultúry. Bratislava: Iris; 2016. p. 160.
Novosád F. Čo? Ako? Prečo?. Bratislava: Hronka; 2014. p. 236.
Abrahám S, Gál E, Kanovský M, Novosád F. Spor bez konca. Bratislava: OZ Kritika & Kontext; 2010. p. 362.
Novosád F. Útržky o Slovensku. Bratislava: Kalligram; 2010. p. 160.
Novosád F. Legitimita ideológií. Bratislava: Fox&Col; 2006. p. 96.
Novosád F. Alchýmia dejín. Bratislava: Iris; 2004. p. 232.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al.. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. p. 226.
Novosád F. Doba X. Bratislava: Iris; 2003. p. 217.
Novosád F. Osud a voľba. Iris, Bratislava; 1997.
Novosád F. Pozvanie k Heideggerovi. Archa, Bratislava; 1995.
Novosád F. Vysvetľovanie rukami. Iris, Bratislava; 1994.
Novosád F. Premeny buržoáznej filozofie. Pravda, Bratislava; 1986.

Chapters

Novosád F. O nevyhnutnosti a nemožnosti zmeny. O fungovaní, vzniku a zániku spoločenských formácií. In: Dinuš P, Hohoš L, Hrubec M. Revoluce nebo transformace? Veda - Filosofia, Bratislava - Praha; 2014. pp. 156-165.
Novosád F. G. W. F. Hegel: dejiny a moderný štát. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 369-384.
Novosád F. Karol Marx: vysvetliť kapitalizmus. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 410-424.
Novosád F. Max Weber: limity modernity. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 499-520.
Novosád F. O čom sú dejiny sociálnych a politických teórií. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 11-19.
Novosád F. Osvietenstvo: jeho možnosti a obmedzenia. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 301-313.
Novosád F, Smreková D. Predhovor. In: Novosád DSmreková. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 9-10.
Novosád F. Thomas Hobbes: obrana Leviatana. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 219-236.
Novosád F. Heideggerov projekt existenciálnej analýzy a jeho kontexty. In: Tomašovičová J. Cestami Heideggerovho myslenia. Schola Philosophica, Pusté Úľany; 2011. pp. 12-24.
Novosád F. Marxizmus v zrkadle svojich možností. In: Dinuš P. Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Veda, Bratislava; 2010. pp. 33-43.
Novosád F. Marx a Nietzsche o teatrálnosti. In: Inštitorisová D. Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra; 2009. pp. 84-93.
Novosád F. On boundaries and bounds in modernity. In: Chaloupek G, Heise A, Matzner-Holzer G. Sisyphus als Optimist. Versuche zur zeitgenossischen polotischen Okonomie. VSA-Verlag, Hamburg; 2005. pp. 30-40.
Novosád F. Filozofia ako kultúra reflexie. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 9-27.
Novosád F. Kultúra ako priestor nášho bytia. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 29-46.
Novosád F. Súčasný liberalizmus: Dohodnúť sa o spravodlivosti. In: Gál E, Novosád F. O slobode a spravodlivosti. Archa, Bratislava; 1993. pp. 7-18.
Zigo M, Novosád F. Hlavné črty pozitivizmu a jeho kritici. In Konfrontácie s pozitivizmom. Pravda, Bratislava; 1989. pp. 9-20.
Novosád F. Začiatky buržoáznej reflexie všeobecnej krízy kapitalizmu. In Pravda, Bratislava; 1983.

Journal Articles

Novosád F. Subjektivita a formy koordinácie. FilozofiaFilozofia. 2013;68:170-174.
Gordon, P. E.: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos
Novosád F. Gordon, P. E.: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos. Filozofia [Internet]. 2011;66:822-825. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/822-825.pdf
Henrich, D.: Werke im Werden. Über die Genesis philosphischer Einsichten
Novosád F. Henrich, D.: Werke im Werden. Über die Genesis philosphischer Einsichten. Filozofia [Internet]. 2011;66:944-947. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/944-947.pdf
Novosád F. Politický a stranícky systém SR. Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. 2010;:125-137 (časť 2.).
Novosád F. A határ-jelenség. Magyar Filozófiai Szemle. 2009;53:466-477.
Novosád F. Slovakia: Ready for the future?. Res Publica Nowa. Special issue - V4: Are we East or West? 2009;2009):34-37.
Karl Marx and Friedrich Nietzsche on the Politics of Theatricality
Novosád F. Karol Marx a Friedrich Nietzsche o politike teatrálnosti. Filozofia [Internet]. 2008;63:741-749. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/741-749.pdf
Andrej Kopčok: A Philosopher Challenging the Disfavors of Times
Novosád F. Za Andrejom Kopčokom: Filozof proti nepriazni doby. Filozofia [Internet]. 2008;63:557-559. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/6/557-559.pdf
Igor Hrušovský in the 1950s
Novosád F. Igor Hrušovský v päťdesiatych rokoch. Filozofia [Internet]. 2007;62:535-541. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/6/535-541.pdf
Slovak Torments with Psychoanalysis (A. Bžoch)
Novosád F. Slovenské trápenia s psychoanalýzou (A. Bžoch). Filozofia [Internet]. 2007;62:642-645. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/7/642-645.pdf
Novosád F. Vzťah filozofov k Nietzschemu dnes (diskusia). Kritika & Kontext. 2007;12:8-41.
Novosád F. Miroslav Kusý ako vysokoškolský učiteľ. Kritika & Kontext. 2003;8:34-36.
Novosád F. Médiá, tretí sektor a intelektuáli. Kritika & Kontext. 2002;7:6-20.
The Metagrumbler and His Stick (Several Remarks on Substitute Problems of the Depthmeasurer Ladislav Kvasz)
Novosád F. Metafrfloš a jeho palica (Niekoľko zlostných poznámok o "náhradných" problémoch hĺbkomerača Ladislava Kvasza). Filozofia. 2001;56:187-193.
The Will To Reason Against the Will To Power (Štúr's Treatise On the German Ideology Or an Attempt At an Ideological Prevention)
Novosád F. Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu). Filozofia. 2001;56:631-635.
Novosád F. The Clash of Cultures and the Accomodation of Otherness. Dialogue and Universalism. 2000;10:80-89.
Epistemologic Relativism: Yes and No
Gál E, Novosád F, Rybár J, Viceník J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F. 1997;4:387-402.

Conference Papers

Novosád F. Doslov. In: de La Boétie É. O dobrovoľnom otroctve. Bratislava: Hronka; 2014. pp. 55-61.
Novosád F. Max Weber v polčase normalizácie. In: Laiferová E, Mistríková Ľ. Sociológia v ére normalizácie - trinásť reflexií, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. – 15. 11. 2013, FiF UK v BratislaveSociológia v ére normalizácie - trinásť reflexií, zborník príspevkov z medzinárodnej vedec. Univerzita Komenského Bratislava; 2014. pp. 89-96.
Novosád F. Fenomén hranice. In: Németh Š. Politika, etnopolitika a identita. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra; 2011. pp. 7-20.
Novosád F. Kultúry v kontakte. In: Németh Š. Politika, etnopolitika a identita. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra; 2011. pp. 21-31.
Novosád F. Filozofia v sieťach. Michail Bachtin, Randall Collins a Dieter Henrich o kontextoch vývoja filozofického myslenia. In: Leško V, Tholt P. Dejiny filozofie ako filozofický problém. Filozofická fakulta UPJŠ Košice; 2010. pp. 241-250.
Novosád F. Na úvod tohto kongresu. In: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. pp. 15-16.
Novosád F. Poriadok ako komplex diferencií a hraníc. In: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. pp. 21-30.
Novosád F. Trápenia Marxa. Marxizmus v zrkadle svojich možností. In: Dinuš P. Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Ústav politických vied SAV Bratislava; 2009. pp. 9-17.
Novosád F. Hegelova koncepcia postavenia jednotlivca v modernej spoločnosti. In: Leško V, Plašienková Z. Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Filozofická fakulta UPJŠ Košice; 2008. pp. 63-74.
Novosád F. Filozof proti nepriazni doby. In: Kopčok A. Na pomedzí filozofie a politiky, výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra Bratislava - Báčsky Petrovec; 2007. pp. 7-10.
Novosád F. Igor Hrušovský z päťdesiatych rokov. In: Plašienková Z, Lalíková E. Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice Iris Bratislava; 2007. pp. 57-63.
Novosád F. Peripetie repolitizácie. In: Szigeti L. Slovenská otázka dnes. Kalligram Bratislava; 2007. pp. 140-150.
Novosád F. Fenomén hranice. In: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. pp. 13-24.
Novosád F. Fenomén hranice. In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 86-94.
Novosád F. Fenomén nenávisti v sociálnych súvislostiach. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. pp. 167-174.
Novosád F. The Power of Memory and the Voice of the Past. In: Profantová Z. The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Veda Bratislava; 2006. pp. 16-21.
Novosád F. Fenomen charyzmy w zwiazku socjologia polityki Maksa Webera. In: Glombik C. Z prac badawczych wspólczesnych filozofów slowackich. Wydawnictwo Universytetetu Slaskiego Katowice; 2004. pp. 89-108.
Novosád F. Sily zmeny a zachovania. Milan Hamada o človeku v dobe dezintegrácie. In: Novosád F. Hľadanie zmyslu, dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá. Literárna nadácia Studňa Bratislava; 2003. pp. 33-38.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al.. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. In: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 32-51.
Novosád F. Filozofia ako čítanie znamení doby. In: Kudlička J. Čas a dejiny SFZ Liptovský Mikuláš; 1999. pp. 8-28.
Nežinská E, Novosád F. Culture of Principles and Culture of Skills. In: Višňovský E, Bianchi G. Discourse - Intellectuals - Social Communication. Veda Bratislava; 1997. pp. 175-187.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page