Article/Publication Details

Úvod do environmentální politické filosofie

(Introduction to Environmental Political Philosophy)
Praha : Malvern, 2023, 246 s.
ISBN 9788075304490.
Kniha je pokusom o identifikáciu hlavných princípov novej politickej filozofie zodpovedajúcej parametrom antropocénu, t. j. geologicko-klimatickej epochy planetárneho systému, v ktorej negatívny vplyv človeka na planetárne cykly a evolučné procesy prevyšuje vplyv geologických síl. Ľudstvo sa stalo dominantnou silou, ktorá ovplyvňuje všetky zložky planetárneho ekosystému (biosféru, hydrosféru, atmosféru, kryosféru, litosféru) a jeho aktivity so sebou prinášajú problémy, ktoré ovplyvňujú sociálnu a politickú sféru. Úvod do environmentálnej politickej filozofie ilustruje tieto problémy, skúma ich príčiny a javy a snaží sa ich podrobne pochopiť. Kniha neformuluje lacné populistické riešenia ani neslúži ako politický program. Naopak, predkladá filozofické analýzy ekologicky, sociologicky, politicky a ekonomicky podmienených javov s cieľom dosiahnuť komplexné pochopenie spoločensko-politickej situácie antropocénu.

Contact

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Filozofia

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Filozofia Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Filozofia Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Organon F

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Organon F Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Organon F Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic