Article/Publication Details

Ľudské práva: medzi teóriou a praxou

(Human Rghts: Between Theory and Practice)
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, 148 s.
ISBN 978-80-224-2019-8
Monografia tematizuje problematiku ľudských práv so zreteľom na možnosti a limity filozofickej analýzy. Na pozadí explikácie rozdielov medzi filozoficko-morálnym, politologickým a právnym prístupom sa akcentuje otázka zdôvodnenia idey ľudských práv, jej univerzálnosti, a rozličné prístupy (od antropologického, internalistického, externalistického zdôvodňovania), pričom sa tematizuje aj otázka relatívnosti ľudských práv. Skúma sa aj kritika idey ľudských práv a jej súčasné podoby (Alain de Benoist, Roger Scruton). Osobitne sa kriticky rozoberá idea ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv historickej a systematickej perspektívy a poukazuje na jej obmedzenosť, pričom sa kriticky reflektuje Kantova idea praktickej slobody autonómie . Na pozadí relevantnej domácej aj zahraničnej literatúry sa posudzuje aj vzťah medzi individuálnymi a kolektívnymi právami a analyzuje sa neadekvátnosť liberálnej aj neoliberálnej preferencie politicko-občianskych práv jedinca pred sociálnymi právami. V tomto kontexte sa opisuje aj skúsenosť s obmedzovaním legálnym aj nelegitímnym ľudských práv počas pandémie CoviD -19. Vzhľadom na túto globálnu skúsenosť sa skúma vzťah medzi demokraciou a ľudskými právami, modality tohto vzťahu. Ukazuje sa, že právna kodifikácia posúva problematiku od abstraktných filozofických analýz k politickej špecifikácií ich obsahu. V dejinnej perspektíve sa skúma dnešný posun od rovnosti a slobody ako kľúčových princípov ľudskoprávnej problematiky smerom k presadzovaniu princípu nediskriminácie a dôsledky tohto posunu. V rovine kritiky kultúrneho relativizmu sa síce obhajuje univerzálnosť idey ľudských práv, ale odmieta sa ich inštrumentalizácia ako ideológie uplatňovanej hlavne v medzinárodných vzťahoch. Vzhľadom na globalizáciu sa skúma aj otázka tzv., globálnej spravodlivosti a ľudských práv, inštitucionalizácie ich presadzovaní a ochrany. V závere knihy sa skúma aj problematiky ochrany ľudských práv osôb s postihnutím so zreteľom na nedostatky liberálnej politiky s akcentom na sociálnu politiku v podmienkach Slovenskej republiky.

Contact

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Filozofia

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Filozofia Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Filozofia Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Organon F

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Organon F Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Organon F Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic