Detail príspevku/publikácie

Tri historické matematické prístupy ku skúmaniu krásy

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 759-770.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,664
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 01:45
Počet stiahnutí PDF: 369

Abstrakt

V predkladanej štúdii sa pokúsim ozrejmiť význam a úlohu matematickej štatistiky a matematických modelov myslenia v ranom období formovania sa modernej estetiky 18. storočia. V texte sa zameriam najmä na tri historické spôsoby využitia matematického prístupu ku kráse a estetickej (vkusovej) norme. Prvým prístupom je analýza Humovho hľadania štandardov vkusu na báze jeho senzualizmu a prekračovania individuálnej subjektívnej skúsenosti prostredníctvom štatistického štandardizovania intersubjektívnej skúsenosti. Osobitým aspektom tohto prístupu je ambivalentné chápanie štandardu ako „mediánu“ a „priemeru“ a – naopak – ako „výnimočnosti“. Druhým tematizovaným modelom estetického myslenia je Reidov estetický realizmus. Analýzou Reidových textov sa pokúsim ukázať korene moderného estetického kognitivizmu a význam empirického vedeckého výskumu parametrov krásnych objektov. Významnou súčasťou mojich úvah je analýza ontologického statusu krásy a pojmu dokonalosti. Na záver sa pokúsim poukázať na matematický algoritmus tvorby estetickej normy a ideálu v Kantovej Kritike súdnosti a naznačiť potenciál všetkých troch uvedených prístupov v súčasnom kognitívnovednom estetickom skúmaní.

Kľúčové slová

Beauty, Calculation, Excellence, Mean, Standard

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).