Detail príspevku/publikácie

Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 401-409.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 982
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 04.12.2019 - 07:37
Počet stiahnutí PDF: 310

Abstrakt

Substantívum prudentia zaviedol do latinskej filozofickej spisby M. Tullius Cicero a používal ho ako latinský prekladový ekvivalent gréckej cnosti fronésis. Zrejme ním chcel zdôrazniť myšlienkovú príbuznosť s niektorými etickými a fyzikálnymi aspektmi Platónovho, Aristotelovho či stoického myslenia, alebo sa nechal inšpirovať staršou latinskou myšlienkovou tradíciou. Z obsahového hľadiska sa Cicero vo svojich spisoch pridŕžal stoickej definície pojmu fronésis v zmysle praktickej zložky poznania, ktorou by mali disponovať najmä ľudia angažujúci sa v politickom živote. Prudentia sa na rozdiel od termínu sofia vzťahovala na ľudské spoločenstvo a zahŕňala schopnosti „byť výrečný“, „poznávať“, „vidieť do budúcna“, „konať“ a „rozhodovať sa“. Všetky tieto zručnosti si mal človek prakticky osvojovať počas života, pričom k ich úplnému rozvinutiu dochádzalo až v pokročilom veku. V pojme prudentia sa tak u Cicerona napĺňal etický rozmer sebarealizácie človeka v prospech spoločenstva ostatných ľudí.

Kľúčové slová

Cicero, Phronesis, Prudence, Sophia, Stoicism, Wisdom

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).