Detail príspevku/publikácie

Sociálna filozofia v diele Bytie a čas so zvláštnym zreteľom na Kierkegaardovu rolu

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 4, s. 292-303.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,619
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.01.2021 - 13:28
Počet stiahnutí PDF: 384

Abstrakt

Článok predkladá systematický prehľad tých aspektov Heideggerovho diela Bytie a čas, ktoré súvisia s chápaním socializácie. Autor rozlišuje tri oblasti Heideggerovej analýzy: bytie sebou (Selbstsein), spolustarosť (Mitsorge) a bytie spolu (Miteinandersein). Tieto oblasti môžu byť ustanovené v rôznych modoch: v mode neautentickosti (Uneigentlichkeit), resp. autentickosti (Eigentlichkeit). Kvôli jednoduchosti sa autor zameriava na extrémne neautentické a autentické mody, pričom rozlišuje medzi bytím sebou v mode neurčitého ´ono sa´ a autentickým bytím sebou, medzi zaskakujúco-ovládajúcim staraním a predbiehajúcim staraním, ako aj medzi neurčitým ´ono sa´ a národom. Rozbor týchto kľúčových termínov pochádzajúcich z analýzy v diele Bytie a čas sa sústreďuje na preskúmanie Kierkegaardovej roly vo vývine Heideggerovho myslenia.

Kľúčové slová

Anyone, Anyone-self, Being-with, Being-with-one- another, Heidegger, Kierkegaard, Owned self, Sociality, Solicitude

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).