Detail príspevku/publikácie

Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 718-730.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,884
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 08.08.2020 - 10:13
Počet stiahnutí PDF: 486

Abstrakt

Autor obhajuje stanovisko, že rozlíšenie medzi sémantickými a pragmatickými aspektmi jazyka právnych predpisov má pre v teórii právnej interpretácie kľúčový význam. Tvorí východisko pri určovaní povahy právnej normy, ktorú zákonodarca vyjadril, resp. komunikoval uzákonením príslušného právneho predpisu. Autor tvrdí, že pri interpretácii právneho predpisu treba zohľadniť dva druhy pragmatických procesov, ktoré identifikoval v súvislosti s determináciou významu vety vzhľadom na kontext jej použitia Marián Zouhar vo svojej monografii Význam v kontexte. Hlavným cieľom predloženej state je v tejto súvislosti obhájiť tézu, že odstraňovanie sémantických nejasností spočíva v determinácii druhej vrstvy významu: právnej normy, ktorú vyjadruje normatívna veta vzhľadom na kontext jej použitia legislatívnym orgánom. Naopak dotváranie práva spočíva v odvodení tretej vrstvy významu: implikovanej právnej normy.

Kľúčové slová

Interpretation, Law, Legal norm, Meaning, Pragmatics, Proposition, Semantics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).