Detail príspevku/publikácie

Sartre on the Authenticity, Required if My Choices are to Be Truly Mine

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 879-889.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,359
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 30.03.2020 - 04:23
Počet stiahnutí PDF: 939

Abstrakt

Zdá sa, že predpokladom môjho uskutočňovania volieb a konania na základe týchto volieb spôsobom, ktorý možno považovať sa slobodný, je to, aby tieto voľby boli skutočne mojimi voľbami. Ďalej sa zdá, že na to, aby moje voľby boli skutočne mojimi, musia tieto voľby reflektovať moje pravé ja. Zdá sa teda, že slobodné uskutočnenie volieb a konania v silnom slova zmysle znamená, že takéto voľby
a konanie sú autentické. Avšak koncept autenticity sa javí ako problematický. Čo, alebo kde, je toto pravé ja, ktoré by mohlo byť základom autentickej realizácie volieb, konania a života? Čo ak žiadne pravé ja neexistuje? Toto je problém, ktorý je v centre tak Sartrovej, ako aj Foucaultovej filozofie. Pre oboch filozofov je sloboda ústredným konceptom. A pre oboch filozofov je ústredným problémom aj autenticita a ľudské ja. Cieľom mojej štúdie je ukázať, že v rozpore s Foucaultovou kritikou, sa Sartre nevracia k idei pravého alebo hlbokého ja, ktoré je nám dané. Sartre pracuje s ideou autenticity bez toho, aby bol závislý od takého pochybného konštruktu, akým je dané pravé ja. V mojej argumentácii sa zameriam na rozbor zlej viery, dobrej viery a autenticity v Sartrovom diele Bytie a ničota, v ktorom je problém načrtnutý, no nerozhodnutý. Následne sa zameriam na Sartrove dielo Antisemita a Žid, v ktorom konkrétnejší problém – problém autentickej identifikácie so skupinou ľudských bytostí – otvára stratégiu k prekonaniu problému autenticity.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).