Detail príspevku/publikácie

Problémy normatívneho vymedzenia vzťahu filozofie a teológie u E. Stumpovej

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 173-180.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,654
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 19.10.2020 - 04:44
Počet stiahnutí PDF: 336

Abstrakt

Eleonora Stumpová v štúdii Atény a Jeruzalem: vzťah filozofie a teológie (2013) predstavuje vlastné riešenie otázky vzťahu týchto dvoch disciplín. Jej spôsob zodpovedania otázky je vo svojej podstate normatívny. Stumpová vzťah filozofie a teológie vymedzuje pomocou doktrinálneho rozlíšenia týchto dvoch oblastí ľudskej aktivity. Vo finále konštatuje, že filozofia a teológia sa podľa nej odlišovali a odlišujú cieľom svojho bádania. Filozofia podľa nej hľadá a dosahuje múdrosť v podobe abstraktnej všeobecniny (dobro, blaženosť, pravda), teológia zas hľadá zakotvenie či vyslobodenie v konkrétnej jednotlivine, ktorá je nekontingentnou osobou (Boh). Cieľom tejto eseje je argumentačne poukázať na obmedzenosť výlučne normatívneho (nadčasového) vymedzenia vzťahu filozofie a teológie, ktoré nerešpektuje historický vývoj toho, ako sa utvárala a vyvíjala kresťanská filozofia a ako sa historicky odvíjal mnohovrstvový vzťah medzi filozofiou a teológiou. Pokúsime sa identifikovať mylné predpoklady Stumpovej riešenia a zároveň poukážeme na to, že prirodzeným dôsledkom úsilia o nadčasové vymedzenie vzťahu filozofie a teológie je jednak ignorovanie už existujúcich koncepcií, jednak diskriminácia rozvíjajúcich sa filozofických a teologických smerom do budúcnosti. Celkom na záver naznačíme, že možným riešením vzťahu filozofie a teológie by bol taký model, ktorý by ahistorickosť normatívneho vymedzenia vzťahu týchto dvoch disciplín prekonal zapracovaním možnosti zmien (rozširovania, zužovania a prelínania) doktrinálnych polí filozofie a teológie.

Kľúčové slová

(A)Historicity, Eleonore Stump, Normativity, Philosophy, Theology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).