Detail príspevku/publikácie

Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 990-1003.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,352
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 12:50
Počet stiahnutí PDF: 534

Abstrakt

Predkladaná štúdia vzhľadom k variabilite politicko-filozofického myslenia S. H. Vajanského spochybňuje nediferencované hodnotenie jeho diela. Niektoré z nich, schematicky zdôrazňujú najmä antipokrokové, konzervatívne, alebo antirealistické prvky typické pre jeho neskoršie myslenie. Výskum Vajanského ranej publicistiky v Národných novinách, ohraničený rokom 1883, však dokazuje jeho kritickú otvorenosť voči prínosom konštitucionalizmu. V tejto etape slovenského národotvorného procesu sa Vajanský opiera o Heglovu víziu nezadržateľného dejinného pokroku, v ktorom sa spredmetňuje idea slobody v celej svojej šírke. Súčasne jeho praktická filozofia nadväzuje na Štúrom osvojenú Herderovu myšlienku idealizácie ľudu ako podstatnej časti národa, spolu s dôrazom na akulturačnú úlohu elít v národotvornom procese. Jeho primordiálne stanovisko je v tejto fáze dopĺňané myšlienkami, ktoré zdôrazňujú význam vzdelávania ľudu a pozitívny prínos polemiky pre kreovanie verejnej sféry slovenského národného povedomia. Politické myslenie mladého S. H. Vajanského, dogmaticky nezavrhuje podnety liberálnych ideí a konštitucionalizmu, kritizuje však najmä ich dobový formalizmus. Za ich kľúčový prínos považuje najmä rozšírenie myšlienok slobody tlače a prejavu, ktoré mali slúžiť praktickej činnosti politických elít pri formovaní národnej identity.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).