Pokyny pre autorov

Všeobecné pokyny

FILOZOFIA je akademický časopis uverejňujúci pôvodné, doposiaľ do žiadneho iného vedeckého časopisu nezaslané a v žiadnom inom vedeckom časopise nepublikované príspevky z oblasti filozofie a príbuzných disciplín.

Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazykové korektúry českých a anglických príspevkov si zaisťujú samotní autori.

O prijatí textov na uverejnenie rozhoduje redakčná rada na základe posudkov dvoch nezávislých posudzovateľov. Proces posudzovania prebieha v obojstrannej anonymite. V sporných prípadoch rozhoduje šéfredaktor.

Svoje príspevky nám môžete posielať v elektronickej podobe vo formáte kompatibilnom s MS WORD. Zaslaný rukopis nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise.

Forma príspevku a rozsah

 • autorská strana: 30 riadkov, 60 úderov, resp. 1800 znakov vrátane medzier, riadkovanie 2
 • okraje nezarovnávajte, nedeľte slová, očíslované poznámky uvádzajte na konci príslušnej strany
 • zoznam literatúry uveďte na konci príspevku
 • nezabudnite uviesť svoje meno, adresu pracoviska, telefónne číslo, resp. číslo mobilu, e-mailovú adresu
 • štandardný rozsah:
  • state: 15 – 20 autorských strán vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry
  • eseje: 10 – 12 autorských strán vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry
  • recenzie: 4 – 5 autorských strán vrátane poznámok pod čiarou a zoznamu literatúry

Zoznam použitej literatúry

Zoznam použitej literatúry sa uvádza na konci textu pod názvom Literatúra zoradený abecedne podľa priezvisk autorov, bez číslovania položiek. Prosíme dodržiavať štýl citovania uvedený v nasledujúcich príkladoch.:

 1. Monografia:
  MARCELLI, M. (2011): Mesto vo filozofii. Bratislava: Kalligram.
 2. Kolektívna monografia:
  BORECKÝ, F., FIŠEROVÁ, M., ŠVANTNER, M., VÁŠA, O. (2011): Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů. Praha: Togga.
 3. Príspevok v kolektívnej monografii/zborníku, kde je jeden editor:
  KOŤÁTKO, P. (2010): Realismus a jeho implikace. In: Zouhar, M. (ed.): Realizmus, internalizmus, individualizmus. Ku knihe Petra Koťátka Interpretace a subjektivita. Bratislava: Infopress, 11 – 30.
 4. Príspevok v kolektívnej monografii/zborníku, kde je viac editorov:
  LAZZERI, CH. (2011): Občianstvo videné cez prizmu Machiavelliho republiky. In: Étienne Tassin – Róbert Karul (eds.): Občianstvo bez hraníc. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 11 – 30.
 5. Príspevok v časopise:
  PICHLER, T. (2010): Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity. Filozofia, 65 (10), 929 – 938.
  (Vysvetlivky: 65 – ročník; (10) – číslo; rozsah strán uvádzať s dlhou pomlčkou a s medzerami; bez doterajšieho In:)
 6. Príspevok v elektronickom časopise:
  ČANA, T. (2012): Wittgenstein o externých koreňoch logiky. Ostium. Internetový časopis pre humanitné vedy [online], (2). Dostupné na:... (Dátum návštevy:...).

Upozornenia

 • viaceré miesta vydania sa oddeľujú bodkočiarkou
 • viacerí autori sa oddeľujú čiarkou
 • viacerí editori sa oddeľujú pomlčkou
 • knihy jedného autora vydané v tom istom roku sa označujú malými písmenami a, b,... bez medzery za rokom vydania. Príklad:
  SÝKORA, P. (2008a): Ontológia šera. Trnava: Schola philosophica.
  SÝKORA, P. (2008b): Prečo život každej ľudskej zygoty netreba bezpodmienečne chrániť? Filozofia, 63 (9), 804 – 816.

Používanie odkazov v texte

 1. parafrázovanie:
  Iní autori (Novosád 2000; Sedová 2002) tvrdia, že...
  Alebo:
  Novosád (2000) tvrdí, že...
 2. citovanie:
  Niektorí autori tvrdia, že: „..........................“ (Sivák 2000, 22 – 23), zatiaľ čo iní autori tvrdia pravý opak: „.............................“ (Novosád 2000, 15 a n.).
 3. citovanie práce uvádzanej v inej práci:
  Pauer (2000), ako uvádza Muránsky (2008), tvrdí, že „....“
  Alebo:
  Pauer v knihe Zmysel domu (citované podľa Muránsky 2008, 158) tvrdí, že....

K príspevku pripojte resumé v rozsahu 15 – 20 riadkov v slovenskom alebo anglickom jazyku a kľúčové slová v slovenskom alebo v anglickom jazyku. K anglickému resumé a anglickým kľúčovým slovám treba dodať aj ich slovenské verzie.

Vydavateľ umožňuje autorovi publikovať jeho dielo v časopise FILOZOFIA a na základe toho sa autor v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu. Autor sa tiež zaväzuje, že po uverejnení diela v predmetnom časopise sa zdrží použitia diela spôsobom, na aký udelil súhlas vydavateľovi, a  to po dobu 12 mesiacov od uverejnenia diela v  časopise FILOZOFIA.

Všetky príspevky v časopise Filozofia sú šírené pod licenciou Creative Commons 4.0. Attribution NonCommercial (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Publikované články je možné opakovane používať len za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely.

Nevyžiadané príspevky vydavateľ nevracia.