Detail príspevku/publikácie

Otvorená textúra pojmu – pôvodný zmysel a kritika

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 620-635.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 927
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 11:17
Počet stiahnutí PDF: 189

Abstrakt

Cieľom príspevku je podrobnejšie vysvetliť a analyzovať Waismannom zavedený pojem otvorenej textúry pojmu (die Porosität der Begriffe) ako nástroja na kritiku princípu verifikovateľnosti a poukázať na jeho deformované chápanie ako otvoreného textu. Otvorená textúra či porozita pojmu sa má týkať jeho potenciálnej, intenzionálnej neurčitosti – má signalizovať pochybnosti, ktoré môžu vzniknúť pri jeho aplikácii za nepredvídateľných okolností. V pozadí tohto názoru je indivíduový či druhový (extenzionálny) esencializmus. Proti tomuto názoru Tichý predložil stanovisko intenzionálneho esencializmu. Opierajúc sa o toto stanovisko sme kritiku otvorenej textúry pojmu doplnili o rozlíšenie príznakových a vedeckých pojmov a ich rôzne silnú koreláciu. Na tomto základe sme vysvetlili Waismannove príklady „obrovskej mačky“ a „rádioaktívneho zlata“ ako nahradzovanie jedného príznakového pojmu iným pojmom, pričom sú si oba obsahovo blízke, rovnako pomenované a korelované s tým istým vedeckým pojmom s nezmenenou esenciou.

Kľúčové slová

Conceptual systems, Distinctive concepts, Intensional essentialism, Open texture, Scientific concepts, Verifiability

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).