O časopise

Filozofia je akademický časopis, ktorý uverejňuje výsledky základného výskumu z oblasti filozofie (metafyzika, ontológia, epistemológia, filozofia mysle, dejiny filozofie, sociálna a politická filozofia) a príbuzných disciplín (najmä logika, metodológia, etika). Časopis je otvorený pre všetkých autorov nezávisle od ich metodológie, resp. myšlienkovej orientácie.

Vydáva: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV

Vychádza desaťkrát do roka (mesačne okrem mesiacov júl a august)

Redakcia:
Šéfredaktor: František GAHÉR
Výkonný redaktor: Tomáš KOLLÁRIK
Redaktorka recenzií: Dagmar SMREKOVÁ
Jazyková redaktorka: Tatiana BÚBELOVÁ

Adresa redakcie: Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
URL: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia

Články publikované vo Filozofii sú indexované v Arts&Humanities Citation IndexR, Research AlertR, Current ContentsR/Arts&Humanities, SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, Dietrich Index Philosophicus, IBZ - International Bibliography of Periodical Literature on Humanities and Social Sciences, IBZ - CD-ROM, IBZ - Online (www.gbv.de), IBR - International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences, IBR - CD-ROM, IBR - Online (www.gbv.de), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Philosopher’s Index.

 

ISSN 2585-7061 (online)
ISSN 0046-385X (tlačené vydanie)