Detail príspevku/publikácie

Neurčitosť referencie a pretrvávanie v čase

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 656-668.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,465
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 09:13
Počet stiahnutí PDF: 342

Abstrakt

Princíp neurčitosti referencie hovorí o výrokoch, ktoré sú v cieľovom jazyku preložiteľné viacerými spôsobmi, pričom alternatívne preklady sa odlišujú referenciou zložiek viet, nie však významom viet ako celkov. Napr. jednoslovná veta „Gavagai“ znamená „Tam je králik“, hoci výraz „králik“ môže referovať na odlišné veci, napr. na temporálnu časť štvordimenzionálneho králika alebo na celok v podobe trojdimenzionálneho králika. Referent výrazu „králik“ je tak zviazaný buď s ontológiou trojdimenzionalizmu, alebo ontológiou štvordimenzionalizmu, no táto skutočnosť nemá vplyv na stimulačný význam vety, v ktorej sa vyskytuje. Nedávno sa však objavili metaontologické úvahy, podľa ktorých je rozdiel v trojdimenzionálnom a štvordimenzionálnom prístupe k jednotlivinám len verbálny. Ak by to bola pravda, tak jeden z kľúčových príkladov Quinovho princípu neurčitosti referencie (ale aj ontologickej relativity) zlyháva. Cieľom tohto príspevku je preukázať, že rozdiel medzi zmienenými ontológiami jednotlivín nie je verbálny, čo sa potvrdzuje najmä v kontexte modalít.

Kľúčové slová

Endurantism, Inscrutability of reference, Perdurantism, Possible worlds, W. V. Quine

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).