Detail príspevku/publikácie

Možnosť metafyziky

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 8, s. 630-645.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,747
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 15:49
Počet stiahnutí PDF: 475

Abstrakt

Autor sa v štúdii odvážne vyjadruje k možnostiam zrodu a smrti novej metafyziky na základe chápania a prehodnotenia filozofie M. Heideggera a E. Lévinasa, predovšetkým z pohľadu kritickej odozvy na racionálnu metafyziku a jej historickú perspektívu. Konfrontuje dve filozofie, ktoré vychádzajú z fenomenologických postupov a ktoré sa vzájomne dopĺňajú, ale aj odlišujú. Autorovou ambíciou je vysvetliť myšlienkový základ obidvoch filozofií a konfrontovať existenciálnu ontológiu a radikálnu etiku, ktoré umožňujú nové filozofické uvažovanie z esenciálne odlišného východiska; to v každom prípade ostáva otvorené možnostiam metafyziky, avšak mimo ontológie a racionality tradičnej metafyziky. V tomto bode autor čiastočne vychádza z Lévinasovej kritiky ontológie ako metafyziky, čo umožňuje, aj s pomocou radikálnej etiky, odvodiť z neskoršieho vývoja filozofie prvú filozofiu, ktorá sa namiesto k sebe obracia iným smerom: k odlišnému a k Inakosti. Základnú dimenziu filozofických skúmaní tak predstavuje vzťah k tomu, čo nie je dané a čo ostáva neviditeľné, čo si však súčasne vyžaduje skok z roviny bytia do roviny zodpovednosti. Ako postuluje sám Lévinas: Etika predchádza pravdu ako jej základ.

Kľúčové slová

E. Lévinas, M. Heidegger, New metaphysics, Ontological difference, Ontology, Radical ethics, Responsibility, The Other

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).