Detail príspevku/publikácie

Možné indivíduá a posibílie (II)

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 800-816.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,445
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.01.2021 - 21:39
Počet stiahnutí PDF: 359

Abstrakt

Hlavným cieľom článku je (i) logicko-sémantická analýza viet formy „(ιx)Φ(x) je C“, v ktorých C predstavuje niektorý z výrazov „byť (logicky) možné“ (LP), „byť len možné“ (MP), „byť reálne možné“ (Re), „byť nemožné“ (NP) a (ii) explikácia intuitívneho významu týchto výrazov v modálno-temporálnej sémantike indivíduových deskripcií. Kľúčovým problémom analýzy viet tvaru „(ιx)Φ(x) je C“ je otázka, čomu sa v týchto vetách pripisuje vlastnosť (modalita) C. Indivíduu, ktoré je referentom (ιx)Φ(x), alebo intenzii, ktorú generuje význam deskripcie (ιx)Φ(x), alebo významu tejto deskripcie? Autor sa snaží dokázať, že najvhodnejším subjektom predikácie vo vetách formy „(ιx)Φ(x) je C“ je význam deskripcie. Na rozdiel od iných autorov zastáva názor, že posibílie nie sú indivíduá, ale významy indivíduových deskripcií, ktoré majú referent len vo svetamihoch <w, t>, v ktorých w nie je aktuálny svet. Byť posibíliou znamená byť významom deskripcie, ktorý má vlastnosť MP vymedzenú v definícii D2 takto: (ιx)Φ(x) je MP vtt (ιx)Φ(x) je možné, neexistuje však presne jedno indivíduum, ktoré by malo vlastnosť (λx)Φ(x) v nejakom svetamihu <aw, t>, kde aw je aktuálny svet. Okrem pojmu posibílie zavádza aj pojem semiposibílie (SP) – významu deskripcie, ktorá má v aktuálnom svete okrem nejakých referentov aspoň jednu referenčnú pauzu (časový interval okamihov, v ktorých deskripcia nemá referent). V tejto druhej časti článku sa skúma otázka, či intenzia alebo význam deskripcie je vo vetách vo forme „(ιx)Φ(x) je C“ vhodným subjektom predikácie. Napokon sa v  tejto druhej časti ešte skúmajú posibílie a semiposibílie.

Kľúčové slová

Empirical descriptions, Impossiblia, Meanings as holders of these properties, Possibilia, Property of being logically possible - merely possible - really possible - impossible, Reference, Reference changes in time, Semipossibilia

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).