Detail príspevku/publikácie

La femme et la famille dans la philosophie médiévale

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,670
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 02.06.2020 - 04:59

Abstrakt

Stredoveká spoločnosť poskytovala ženám isté práva a privilégiá, ktoré im prinášali slobodu. Tieto práva boli viazané na rodinu, v ktorej si žena nachádzala svoje miesto vyplývajúce z jej prirodzenosti. Žena však bola naďalej v chápaní filozofie ponímaná ako bytosť slabšia a nedokonalejšia. Tomáš Akvinský sa pod vplyvom Aristotelovej biologickej koncepcie človeka na ženu díval ako na ne- dokonalého muža, predsa jej však priznával miesto v spoločnosti ako bytosti chcenej a Bohom stvorenej. Ján Jambor z Rožňavy, uhorský teológ, prijal vo svojom učení názory Tomáša Akvinského a cirkevných otcov, ktorí na ženu hľadeli ako na nástroj diabla. Manželstvo pre nich preto bolo jediným zväzkom, ktorý mohol muža spájať so ženou pod podmienkou vylúčenia akéhokoľvek telesného kontaktu. Učenie Aurélia Augustína sa však v otázke manželstva líšilo od jeho predchodcov. Povoľuje ho vzhľadom k trojakému dobru, ktoré z neho vyplýva.

Kľúčové slová

Ages, Augustine, Family, Iohannes Iambor Roznawiensis, Middle, Philosophy, Theology, Thomas Aquinas, Women