Detail príspevku/publikácie

K rozlíšeniu medzi ontológiou a metyfyzikou u E. Lévinasa

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 652-663.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,341
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 10:03
Počet stiahnutí PDF: 553

Abstrakt

Čitateľ Levinasovho diela by si mal dať pozor, aby niektorým jeho filozofickým pojmom unáhlene nepripisoval ich tradičný význam. Článok sa sústreďuje na použitie dvojice pojmov „ontológia“ a „metafyzika“, ktoré sa filozof snaží novátorsky interpretovať. Oba termíny sa stávajú synonymami kľúčových pojmov Levinasovej filozofie. V kontexte kritiky západnej filozofickej tradície má „ontológia“ úzky vzťah k totalizácii, t.j. k filozofii snažiacej sa o jednotu, no zároveň popierajúcej inakosť Druhého. Na druhej strane termín „metafyzika“ je vyjadrením transcendencie vedúcej k pluralite a vážiacej si alteritu. Formálnu štruktúru metafyziky Levinas nachádza v Descartovej idei nekonečna a jej konkrétnym vyjadrením je etický postoj k Druhému. Z toho dôvodu by podľa Levinasa titul „prvej filozofie“ mal náležať etike, a to nie v zmysle normatívnej a kauzistickej disciplíny, ale vzťahu k Druhému v jeho inakosti. Filozofia sa tak z „lásky múdrosti“ môže premeniť na „múdrosť lásky“.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).