Detail príspevku/publikácie

K metodologickému významu pojmu kultúry

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 632-644.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,250
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.08.2020 - 10:56
Počet stiahnutí PDF: 363

Abstrakt

Pojem kultúry je už niekoľko desaťročí relevantným interpretačným rámcom pre vysvetľovanie a interpretáciu rozličných procesov, interakcií aj konfliktov v sociálnych vedách. Stať tematizuje jednak rozličné špeciálnovedné a filozofické vymedzenia pojmu kultúry, jednak upozorňuje na trend vypúšťania tohto termínu zo sociálnej antropológie, a to so zreteľom na jeho neurčitosť a neostrosť. Kultúru naozaj možno definovať rôzne: od jej vymedzenia ako spôsobu života až po vymedzenie, ktoré ju chápe ako vlastnosť správania a konania, vlastnosť determinovanú konvenciami. Aj súčasné špeciálnovedné i filozofické uvažovanie a skúmanie kultúry ju spája s otázkou povahy ľudskej prirodzenosti, pričom aj v tejto oblasti sa reflexie pohybujú medzi pólom, ktorý akcentuje to, čo je na a v človeku prírodno-prirodzené, nadčasové, a tým, čo je konvenčné, kontingentné a historicky premenlivé. V stati sa analyzuje aj otázka európskej integrácie, pričom sa upozorňuje na skutočnosť, že realizácia cieľov integrácie predpokladá aj výskum historického, kultúrno-antropologického kontextu, lebo zoči-voči výzvam globalizácie a integrácie práve tento aspekt nadobúda čoraz väčší význam. Obhajuje sa tu téza, že pojem kultúry má rozhodujúci metodologický význam pre sociálne aj humanitné poznanie a že ho nemožno nahradiť nijakým iným pojmom.

Kľúčové slová

Biological and cultural evolution, Culture, Darwinization of culture, Different concepts of culture, European integration, Function of the concepts of culture and human nature in social knowledge, Human nature, Issues of philosophical anthropology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).