Detail príspevku/publikácie

Indexická povaha epistemických modalít

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 589-605.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 558
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 08.12.2019 - 15:50
Počet stiahnutí PDF: 137

Abstrakt

Cieľom tejto state je obhajoba myšlienky, podľa ktorej epistemické modality ako „môže“, „mohol by“, „musí“ a podobne sú indexické výrazy, a náčrt ich sémantiky s využitím kaplanovskej sémantiky pre indexické výrazy. V stati sa argumentuje, že epistemické modality majú zložitejší význam ako tradičné indexické výrazy, hoci sa im značne podobajú v tom, že ich možno použiť ako deikticky tak aj anaforicky. Dôvodom je to, že ich (kaplanovský) obsah je dvojaký: okrem toho, že podobne ako typické indexické výrazy vyjadrujú bežnú intenziu, vyjadrujú aj vzťah medzi propozíciou a súborom propozícií. Konkrétne, predpokladajme, že VE je veta, ktorá obsahuje epistemickú modalitu E, V je veta, ktorú dostaneme z VE odstránením E (a uskutočnením všetkých úprav potrebných z gramatických dôvodov), A je aktér a PA je epistemická perspektíva aktéra A (teda (pod)množina presvedčení aktéra A); platí, že hovorcovo použitie vety VE (pričom hovorca môže, no nemusí byť totožný s A) vyjadruje ako svoj obsah (vzhľadom na kontext použitia) propozíciu, podľa ktorej propozícia vyjadrená vetou V (vzhľadom na kontext použitia) je v určitom vzťahu (napríklad vo vzťahu zlučiteľnosti alebo vyplývania) s PA. Sémantická úloha E spočíva v zavedení epistemickej perspektívy a spomínaného vzťahu do obsahu použitia VE.

Kľúčové slová

Character of epistemic modals, Content of epistemic modals, David Kaplan, Epistemic modals, Epistemic perspective, Indexicals

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).