Detail príspevku/publikácie

Heidegger a inkorporácia gréckej metafyziky do kresťanskej teológie

Filozofia, 2009, roč. 64, č. 8, s. 804-809.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,255
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.10.2020 - 17:09
Počet stiahnutí PDF: 707

Abstrakt

Esej sa zaoberá otázkou možnosti a realizácie historickej inkorporácie gréckej metafyziky do kresťanskej teológie. Premyslenie problematiky je inšpirované myšlienkami Martina Heidggera. Heidegger identifikoval platformu pre vtelenie gréckej metafyziky do kresťanskej teológie v porozumení mysleniu ako odkrývaniu bytia ako súcna. Podľa Heideggera má takto redukovane chápané myslenie spoločný základe v spredmetňovaní myslenia. Z toho pramení i nadvláda logiky v západnej tradícii. Logický základ metafyziky vytvoril jej onto-teologickú štruktúru už v myslení starovekých Grékov (podľa Heideggera je táto charakteristika metafyziky explicitná už u Aristotela) rovnako ako neskôr i v kresťanskej teológii. Prostred- níctvom predstavenia Heideggerovej analýzy historickej inkorporácie gréckej metafyziky do kresťanskej teológie esej otvára výzvu na opätovné premyslenie povahy metafyziky a teológie, ako i znovu premyslenie vzťahu medzi modernými filozofickými a teologickými koncepciami.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).