Detail príspevku/publikácie

Flourishing vs. Market: Towards the Aristotelian Concept of Education

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 2, s. 145-157.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,135
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.01.2021 - 08:28
Počet stiahnutí PDF: 223

Abstrakt

V článku sa skúma charakter výchovy chápaný z neoaristotelovského hľadiska. Autor zastáva tézu, že výchovu by sme mali chápať ako súčasť politickej činnosti v pôvodnom význame tohto výrazu, t. j. ako súčasť vývoja ľudskej bytosti vyrastajúcu z idey dobra. V danom zmysle táto koncepcia protirečí modernému chápaniu politiky i výchovy. Autor najprv v krátkosti rozoberá klasický pojem politiky, pričom zvláštnu pozornosť venuje vzťahu medzi etikou, výchovou a politikou. Ďalej sa venuje zmenám, aké do filozofického pozadia tohto pojmu vniesla začínajúca moderna. Chce tak ukázať dôsledky tohto procesu v oblasti výchovy podriadenej politike, ktorá je pod vplyvom ekonomiky. Nasleduje rozbor niektorých aspektov súčasného aristotelizmu. Podľa autora výchova je základnou formou politiky chápanej v aristotelovskom duchu.

Kľúčové slová

Aristotelianism, Economics, Education, Ethics, Politics, Virtue

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).