Detail príspevku/publikácie

Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda (k Tugendhatovej koncepcii ľudských práv v kontexte ľudí so zdravotným znevýhodnením)

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 593-607.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 654
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.10.2020 - 04:46

Abstrakt

Cieľom príspevku je argumentačne založené vysvetlenie normatívne ambivalentného prepojenia tzv. občianskych ľudských práv zo sociálnymi a ekonomickým právami na príklade ľudí so zdravotným znevýhodnením. Príspevok najprv vychádza z poukazu na dva vzájomne si konkurujúce ideály slobody v agende ľudských práv, pričom tieto dva významy ambivalentného pojmu „slobody“ autor ozrejmuje poukazom na jeho negáciu: kým pre libertiánsky normatívny ideál je jedinou podobou „neslobody“ osobné prinútenie/krádež ako narušenie práva vlastníctva tak, ako ho výstižne charakterizuje otec neoliberalizmu F. W. Hayek, v demokratickom uchopení „neslobody“ sa jej význam rozširuje o nedostatok verejných kapacít nadobudnúť schopnosti na samostatné živobytie, ako aj príležitosti ich uplatniť. Tu sa význam „slobody“ opiera o výklad egalitárnej „dôstojnosti“ tak, ako ho po prvý raz sformuloval Kant. Vychádzajúc z tohto normatívneho ideálu ho štúdia ďalej rozširuje o Tugendhatov koncept „praktickej „autonómie“ ako sociálne nadobudnutej schopnosti a príležitosti viest samostatný život, ktorej opakom je závislosť na neosobnej, štruktúrne danej ekonomickej neslobody. To, čo „praktická autonómia“ v prípade ľudí so zdravotným postihnutím predpokladá ako solidarizujúce prerozdeľovanie verejných zdrojov a príležitostí na „pomoci k svojpomoci“, a čo tematizuje ak nedeliteľnú súčasť občianskych a sociálno-ekonomických práv, sa javí v perspektíve libertariánskeho práva na individuálne vlastníctvo vynútenou „krádežou“ zo strany štátu. Osud agendy ľudských práv a demokracie vôbec tak závisí od riešiteľnosti fundamentálneho konfliktu medzi právom vlastniť a právom na dôstojný život.

Kľúčové slová

dva normatívne ideály slobody, E. Tugendhat, ľudská dôstojnosť, praktická autonómia, vlastnícke právo, zdravotne znevýhodnení ľudia