Detail príspevku/publikácie

Musíš sa stať umeleckým dielom

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 223-237.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 792
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 28.02.2020 - 13:45

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou umenia života, ktoré sa podľa niektorých autorov (R. Veenhoven, J. Dohmen) spája so zručnosťou viesť vydarený život. Autor v príspevku využíva toto poňatie umenia života, ako aj konštatovanie Z. Baumana, podľa ktorého je umenie života (sociálnym) faktom a na tomto základe skúma, čo znamená umenie života v kontexte súčasných sociálno-kultúrnych podmienok, daných individualizáciou, ako ju vymedzil U. Beck. Poukazuje na to, že kým na prvý pohľad môže rozvíjanie umenia života ako snahy viesť vydarený život v kontexte individualizovanej spoločnosti značiť slobodu, opak je pravdou a dochádza k záveru, že umenie života ako sociálny fakt je skôr sociálnou nevyhnutnosťou než individuálnou možnosťou. V kontexte toho upozorňuje na problém, že táto nevyhnutnosť nie je v našich praktikách vydareného života explicitne evidentná a pokúša sa to vysvetliť prostredníctvom pojmu estetizácia. Tá v jeho poňatí značí stratégiu, v ktorej sa spoločenské požiadavky explicitne neartikulujú, napriek tomu ich však svojím umením života neproblematicky napĺňame, lebo prostriedky ich dosahovania sa nám javia ako záležitosť individuálneho potešenia. Dospieva tak k záveru, podľa ktorého umenie života ako zručnosť viesť vydarený život neslúži našej slobodnej sebatvorbe, ale funkčnosti sociálneho systému. Preto v závere príspevku hodnotí to, čo Bauman nazýva umením života skôr ako gýč a navrhuje, aby sme kládli dôraz na filozofické chápanie umenia života, známe už z antickej filozofie, ktorému sa v poslednom období svojej tvorby venoval M. Foucault a na ktoré autor priebežne odkazuje na viacerých miestach textu.

Kľúčové slová

Aestheticization, Art of life, Good life, Individualization, Social fact