Detail príspevku/publikácie

Definície z pohľadu hyperintenzionálnej sémantiky

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 15-23.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,733
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.10.2021 - 03:45
Počet stiahnutí PDF: 606

Abstrakt

Často sa hovorí, že význam definienda adekvátnej definície je totožný s významom definiensu tejto definície. Toto tvrdenie budem nazývať téza o identite. Frege i Russell s Whiteheadom sa pri formulovaní svojich teórií definícií k tejto téze explicitne prihlásili. Netreba však zabúdať, že spomínaní autori boli zástancami extenzionálnej sémantiky. Téza o identite sa však často nekriticky preberá aj mimo rámca extenzionálnych teórií. Téza je v skutočnosti prijateľná aj pre teórie definícií založené na intenzionálnej sémantike. V článku sa argumentuje, že táto téza je neudržateľná v teóriách definícií založených na hyperintenzionálnej sémantike.

Kľúčové slová

Definition, Extensionality, Hyperintensionality, Identity, Semantics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).