Detail príspevku/publikácie

Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputácie v súčasnej etike

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 893-906.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,614
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.08.2020 - 01:15
Počet stiahnutí PDF: 995

Abstrakt

V príspevku vychádzame z rozlíšenia medzi dvoma typmi zodpovednosti, podľa toho, či ide o zodpovednosť konajúceho za svoje činy a ich následky, alebo o zodpovednosť primárne zameranú na druhého, o ktorého máme starosť, resp. za ktorého máme ručiť. Naším zámerom je ozrejmiť prvý z významov pojmu zodpovednosť, v základe ktorého je imputácia činu niekomu ako jeho autorovi. Sledovanie procesu formovania moderného pojmu zodpovednosti ukazuje, že pojem imputácie nie je nový. Bude nás teda zaujímať jeho pôvod, jeho špecifikum a produktívnosť z hľadiska etiky, ale aj jeho limity. V tejto súvislosti si osobitne všimneme prístupy M. Webera, A. Giulianiho a P. Ricœura. Zodpovednosť u Webera súvisí s kauzálnou imputáciou následkov činov. Analýzy A. Giulianiho a P. Ricœura sú zaujímavé tým, že obidvaja autori sa snažia preniknúť k prameňom moderného konceptu zodpovednosti. Giuliani sa však sústreďuje na spojitosť medzi teologickou podobou pojmu imputácie a jeho následnou laicizáciou v teórii prirodzeného práva, zatiaľ čo z Ricœurovho prístupu vyplýva, že skutočné dejiny pojmu zodpovednosti začínajú až oddelením pojmu imputability od teologického kontextu, čiže principiálnym akcentom na schopnosť agensa byť subjektom imputácie. V závere sa snažíme ukázať, že hoci zodpovednosť prameniaca z vedomia zraniteľnosti druhého je inej povahy ako zodpovednosť konajúceho za svoje vlastné činy, nejde tu (ani historicky, ani teoreticky) o dva od seba nezávislé svety.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).